Zarządzanie Instytucjami Kultury

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Katedra Prasoznawstwa i Informatologii
Kierownik dr Katarzyna Domańska.
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa

1 850 zł za semestr.

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Kontakt

Piotr Grenda
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Tel. (52) 32 66 435
email: grendap@ukw.edu.pl

Studium przygotowuje do pracy w charakterze menadżera kultury i organizatora imprez kulturalnych. 

Kształci umiejętności organizowania i zarządzania instytucjami kultury, pozyskiwania funduszy dodatkowych, konstruowania budżetów, zarządzania projektami, pozyskiwania sponsorów, współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, działań marketingowych, budowania pozytywnego wizerunku instytucji, promocji i reklamy.

Absolwenci mogą podjąć pracę w bibliotekach, teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, agencjach artystycznych, urzędach samorządowych.

Kwalifikacje:

Umiejętności

 • zarządzania instytucjami w gospodarce wolnorynkowej,
 • animacji kultury
 • sprawnego komunikowania w organizacji i poza nią
 • pozyskiwania sponsorów
 • motywowania pracowników
 • przygotowywania imprez kulturalnych
 • podejmowania działań marketingowych
 • promocji instytucji w mediach

wiedza dotycząca:

 • organizacji i funkcjonowaniu instytucji kultury
 • nowoczesnych metod zarządzania
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • źródeł finansowania kultury
 • pozyskiwania funduszy unijnych
 • zarządzania projektami
 • public relation
 • prawnych podstaw funkcjonowania instytucji kultury
 • ochrony dziedzictwa kulturowego
 • ochrony własności intelektualnej

Rekrutacja

Zapisy

do 30.10.2022

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kwestionariusz osobowy
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie https://irka.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Sekretariat ds. naukowych, p. 1.38
ul. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Polityka kulturalna UE
 2. Organizacja i zarządzanie instytucją kultury
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury  
 5. Ochrona własności intelektualnej
 6. Finansowanie instytucji kultury
 7. Źródła pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 8. Animacja kultury
 9. Marketing w kulturze
 10. Promocja instytucji kultury
 11. Sponsoring
 12. Zarządzanie projektami w sferze kultury
 13. Media w działalności instytucji kultury
 14. Informacja w działalności instytucji kultury
 15. Pojęcie kultury i sztuki w różnych okresach