Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności

Informacje o kierunku

Organizator Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Kierownik

dr Małgorzata Sikora-Gaca

Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 2400 złotych za semestr
Kontakt

Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW
mgr Kamila Szatkowska
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 203
tel. 52 32 59 242

+48 509 855 166
e-mail: 
dydaktyk.wnopia@ukw.edu.pl
msikoragaca@ukw.edu.pl

Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce, umożliwiające zdobycie kwalifikacji w zakresie zarządzania dostępnością w sferze publicznej, zwłaszcza w obszarze dostosowania przestrzeni publicznej do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami – osób zależnych. Przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. dostępności. Wymóg wprowadzenia takiego stanowiska od września 2020 r. do każdej jednostki rządowej, samorządowej, i tych o charakterze publicznym nakłada Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Słuchacze studiów podyplomowych to eksperci w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób zależnych oraz grup ze szczególnymi potrzebami. Posiadają wiedzę z zakresu ekonomii dostępności, problemów demograficznych oraz prawno-administracyjnych aspektów zarządzania dostępnością w Polsce. Są kompetentni, aby realizować program rządowy Dostępność Plus, mają wiedzę na temat jego zakresu, budżetu oraz wskaźników kontekstowych. Są świadomi tego, jak fundusze europejskie, dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020, pomagają zarządzać dostępnością, m.in. poprzez wsparcie innowacji społecznych – innowacji na rzecz dostępności czy poprzez wykorzystanie trybu inwestycyjnego w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ponadto posiadają wiedzę na temat uniwersalnego projektowania oraz zarządzania dostępnością przy wykorzystaniu nowych mediów i zintegrowanego zarządzania sferą publiczną. Rozumieją, że poprzez projekty symulacyjne oparte o laboratorium dostępności można testować swoje pomysły, przekładając je na konkretne, innowacyjne rozwiązania.

ADRESACI:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników pozostałych instytucji publicznych, przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania dostępnością w sferze publicznej i kompetencje specjalisty ds. zarządzania dostępnością.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • specjalista ds. dostępności

 • administracja rządowa

 • administracja samorządowa

 • organizacje pozarządowe

 • sektor prywatny

Istotą studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów w zakresie dostępności przestrzeni publicznej. Za przekazanie wiedzy oraz rozwój odpowiednich kompetencji odpowiadać będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz praktycy z zakresu dostępności.

Studia pod patronatem: p. Łukasza Salwarowskiego - członka Rady Dostępności oraz Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski.

Rekrutacja

Zakończenie rekrutacji 15 października 2020
Termin rozpoczęcia studiów

październik 2020

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • 1 zdjęcie
Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Polityce
i Administracji UKW
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 203

Dokumenty przyjmowane będą od 1.09.2020 r.

Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 • Teoria dostępności i accessibility economics
 • Problemy demograficzne i zróżnicowanie społeczne osób zależnych
 • Prawno-administracyjne aspekty zarządzania dostępnością w Polsce
 • Program Dostępność Plus
 • Fundusze europejskie jako czynnik zarządzania dostępnością
 • Partnerstwo na rzecz dostępności
 • Innowacje społeczne
 • Uniwersalne projektowanie i racjonalne usprawnienia
 • Wykorzystanie nowych mediów w zarządzaniu dostępnością
 • Koordynator ds. dostępności
 • Zintegrowane zarządzanie w sferze publicznej
 • Laboratorium dostępności - case study
 • Seminarium dyplomowe

WARUNKI ZALICZENIA

Podstawą zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów objętych programem studiów oraz projekt dyplomowy realizowany w obszarze dostępności, pozytywnie oceniony przez prowadzącego seminarium dyplomowe.