Wiedza o Społeczeństwie

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,
Wydział Humanistyczny
Kierownik dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. nadzw.
e-mail zbzyglew@wp.pl
Czas trwania 3 semestry
Zajęcia odbywają się co 3-4 tygodnie w soboty w godz. 8.30-18.30
i w niedziele w godz. 8.30-16.30
Liczba słuchaczy od 20 osób
Koszt uczestnictwa 1250 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego
Kontakt

Sekretariat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
mgr Krzysztof Krawczyk
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 11
tel. (52) 32 59 200, fax: (+48) 52 32 59 227
e-mail historia2@ukw.edu.pl

Po zakończeniu kształcenia w cyklu trzysemestralnym słuchacze studiów powinni:

 • nabyć niezbędne kompetencje, przygotowujące do nowych zadań jakie stoją przed osobami uczącymi "Wiedzy o społeczeństwie", w kontekście wyzwań zreformowanej szkoły;
 • otrzymać podstawowy zakres wiedzy merytorycznej w zakresie prezentowanym w programie studiów, a w szczególności:
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki funkcjonowania człowieka w społeczeństwie od starożytności po czasy współczesne,
  • poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska z zakresu gospodarki Polski i powszechnej,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządów w Polsce i Europie,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu socjologii i nauk o polityce,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu historii prawa i nauk prawnych,
  • poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska z zakresu przemian cywilizacyjnych oraz społeczno-politycznych w Polsce i na świecie od XIX do XXI wieku;
 • otrzymać podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej w zakresie określonym programem, a zwłaszcza:
  • dostosować posiadaną wiedzę z zakresu celów kształcenia, podstaw programowych, programów nauczania do specyfiki przedmiotu,
  • poznać i nabyć umiejętności podejmowania zróżnicowanych działań dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć historii i społeczeństwa-dziectwa epok (m.in. stosowania metod i technik, środków dydaktycznych itp.),
  • udoskonalić umiejętności korzystania z narzędzi kontroli dokonań uczniowskich i własnych,
  • wykorzystywać w procesie kształcenia wiedzy o społeczeństwie technologię informacyjną i informatyczną,
  • nabyć umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania pożądanych postaw uczniów.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

mgr Krzysztof Krawczyk
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 11
email historia2@ukw.edu.pl

Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Program przedmiotowy

 1. Podstawy ustrojowe i instytucjonalne Unii Europejskiej
 2. Podstawy życia społecznego
 3. Dziedzictwo kulturowe Europy
 4. Samorząd i wspólnoty lokalne w Polsce i Unii Europejskiej
 5. Geografia historyczno-polityczna
 6. Podstawy prawa
 7. Podstawy prawno-ustrojowe Polski
 8. Cywilizacja XX i XXI w.
 9. Problemy współczesnego świata
 10. System polityczno-administracyjny Polski
 11. Polska XX i XXI w.
 12. Przemiany w Polsce i Europie po 1989 r.
 13. Systemy polityczne współczesnego świata
 14. Podstawy nauk o polityce
 15. Współczesne stosunki międzynarodowe
 16. Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii
 17. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 18. Praktyka
 19. Seminarium dyplomowe

Całkowita liczba godzin zajęć wynosi 385 w tym:

 1. wykłady -  150 godzin, co stanowi 39% ogółu zajęć;
 2. ćwiczenia/labolatoria/seminaria dyplomowe - 175 godzin, co stanowi 45% ogółu zajęć;
 3. praktyka - 60 godzin, co stanowi 16% ogółu zajęć.