Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Informacja o kierunku

Organizator Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej
we współpracy z Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Logopedii
Kierownik dr Dariusz Zając
Czas trwania 3 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 1500 zł  za semestr
Słuchacze studiów podyplomowych wnoszą opłaty za semestr jednorazowo albo w czterech równych ratach w trakcie trwania semestru.
Kontakt

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Chodkiewicza 30, pokój 128
mgr Ewa Kaźmierczak-Kurnatowska
tel. (52) 34-19-278
e-mail ewa.kazmierczak-kurnatowska@ukw.edu.p

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich kierunku: psychologia albo studiów wyższych na kierunku pedagogika – wszystkie specjalności, pedagogika specjalna, logopedia (zainteresowani uzyskaniem kompetencji merytorycznych). Absolwenci tych kierunków muszą też posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego.
Miejsce składania dokumentów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Chodkiewicza 30, pokój 128
85-064 Bydgoszcz
Mgr Ewa Kaźmierczak-Kurnatowska
(z dopiskiem Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka).
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Program przedmiotowy

 1. Propedeutyka pediatrii z elementami genetyki i neurologii;
 2. Podstawy pedagogiki specjalnej i edukacji włączającej;
 3. Podstawy psychologii rozwoju dziecka
 4. Podstawy psychologii klinicznej i psychiatrii dziecięcej;
 5. Diagnoza funkcjonalna i indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 6. Dysfunkcje rozwojowe i przeciwdziałanie im
 7. Integracja sensoryczna;
 8. Trening interakcji i umiejętności wychowawczych;
 9. Profilaktyka i terapia logopedyczna we wczesnym wspomaganiu rozwoju;
 10. Dydaktyka w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 11. Warsztat pracy w zakresie terapii Ruchu Rozwijającego;
 12. Pomoce i nowoczesne technologie we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 13. Podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej (ACC);
 14. Wspomaganie rozwoju ruchowego i rehabilitacja ruchowa dzieckap;
 15. Metodyka wczesnego wspomagania dzieci z opóźnieniami rozwojowymi, dysfunkcjami sensorycznymi i niepełnosprawnością złożoną;
 16. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka;
 17. Etyczne podstawy pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  
 18. Teoretyczne, prawne i organizacyjne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 19. Seminarium dyplomowe – projekt indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 20. Praktyki

Sylwetka absolwenta

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci Studiów Podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka  uzyskują po ich ukończeniu kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (paragraf 14 ustęp 4 punkt 1 i 2) z późniejszymi zmianami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (paragraf 1 punkt 3).

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent Studiów Podyplomowych Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka może podejmować pracę w:

 • przedszkolu;
 • szkole podstawowej;
 • szkole podstawowej specjalnej;
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych;
 • publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci organizowanych w instytucjach wczesnego wspomagania;
 • środowisku domowym dziecka;
 • oraz posiada uprawnienia do prowadzenia własnej działalności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.