Specjalista Szkolnictwa Artystycznego

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Pedagogiki
Kierownik dr Anna Nogaj
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 2000 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

dr Anna Nogaj
e-mai: nogaj@ukw.edu.pl

Głównym celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne podniesienie kompetencji zawodowych do pracy na stanowisku psychologa w szkole artystycznej (dla osób które ukończyły 5-letnie studia magisterskie z psychologii) lub pedagoga szkolnego w szkole artystycznej (dla osób, które ukończyły studia pedagogiczne), a także innych specjalistów (zgodnie z ich kierunkiem kształcenia na poziomie studiów magisterskich). Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu specyfiki edukacji muzycznej, plastycznej i baletowej:

  • zwiększą wiedzę o psychologiczno-pedagogicznych determinantach rozwoju muzycznego, plastycznego i tanecznego,
  • poszerzą kompetencje w zakresie rozpoznawania trudności o charakterze psychologiczno-pedagogicznym występujących w szkolnictwie artystycznym, z uwzględnieniem narzędzi pomiaru zdolności kierunkowych,
  • wyposażą w umiejętności organizowania wsparcia, opieki i podejmowania działań o charakterze terapeutycznym w stosunku do uczniów uzdolnionych artystycznie jak i doświadczających zróżnicowanych problemów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych.

Program studiów odwołuje się do (1) współczesnej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, wychowawczej i twórczości, (2) aktualnych nurtów rozwoju myśli pedagogicznej, (3) teoretycznych i praktycznych aspektów edukacji artystycznej.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2017

Wymagane dokumenty
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 1 zdjęcie
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o przyjęcie na studia
  • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów ul.Chodkiewicza 30, p.3
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 3419229
e-mail mciepl@ukw.edu.pl
osoba odpowiedzialna: Małgorzata Cieplicka
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Ramowy program przedmiotowy

PrzedmiotProwadzącyLiczba
godzin
Forma
zaliczenia
Forma
zajęć
SemestrECTS
Rola specjalisty
w szkole artystycznej
prof. R. Ossowski
dr U. Bissinger-Ćwierz
dr A. Nogaj
dr G.K. Konkol
14h W
6h ćw
 Zal. W
ćw
I 2
Rozwój zdolności artystycznych prof. R. Ossowski
prof. P. Izdebski prof. B. Kamińska
dr A. Nogaj
prof. W. Limont
dr M. Aleksandrovc
dr U. Bissinger-Ćwierz
12h W
8h ćw
Zal.
z oceną
W
ćw
I 2
Percepcja sztuki prof. P. Francuz
mgr G. Draus
dr M. Aleksandrovic
dr U. Bissinger-Ćwierz
6h W
14h ćw
 Zal.
z oceną
W
ćw
I 2
Procesy uczenia się i oceniania sztuki prof. R. Ossowski
dr R. Lawendowski
4h W
6h ćw
7h praca indywid.
Zal. W
ćw
I 1
Emocje w sztuce dr R. Lawendowski
dr R. Nieczyporowski
dr M. Aleksandrovic
4h W
6h ćw
Zal. W
ćw
I 1
Diagnoza i pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
w szkole artystycznej
prof. M. Basińska
dr U. Bissinger-Ćwierz
dr A. Nogaj
8h W
12h ćw
Zal.
z oceną
W
ćw
II 2
Modele oddziaływań terapeutycznych
w szkole artystycznej
mgr J. Mirkiewicz
dr E. Danek
8h W
30h ćw
Zal.
z oceną
ćw II 4
Wychowanie i profilaktyka
w szkole artystycznej
dr U. Bissinger-Ćwierz
mgr J. Mirkiewicz
dr A. Nogaj
8h W
10h ćw
Zal.
z oceną
W
ćw
II 2
Profilaktyka zdrowotna
uczniów szkół artystycznych
prof. R. Ossowski
dr J. Śmieszchalska
mgr J. Mirkiewicz
dr A. Nogaj
2h W
16h ćw
Zal.
z oceną
W
ćw
II 2
Prawne aspekty opieki
psychologiczno-pedagogicznej
w szkolnictwie artystycznym
mgr A. Kask 8h ćw Zal.
z oceną
W
ćw
II 1
Teoria i praktyka
kształcenia muzycznego
Wybrani nauczyciele
PZSM w Bydgoszczy
20h ćw Zal. ćw II 3
Teoria i praktyka
kształcenia plastycznego
Wybrani nauczyciele
PZSP w Bydgoszczy
20h ćw Zal.  ćw II 3
Teoria i praktyka
kształcenia baletowego
Wybrani nauczyciele
szkół baletowych
20h ćw Zal.  ćw II 3
Seminarium pracy dyplomowej prof. R. Ossowski
dr U. Bissinger-Ćwierz
dr G.K. Konkol
dr A. Nogaj
10h Zal.
z oceną
  II 2

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Specjalista szkolnictwa artystycznego w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej uzyska kompetencje w zakresie niesienia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole artystycznej. Będzie przygotowany do innowacyjnego pełnienia roli psychologa lub pedagoga szkolnego w szkołach artystycznych (zgodnie ze swoim kierunkowym wykształceniem na poziomie wyższym).

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali kompetencje wynikające ze zrozumienia specyfiki szkolnictwa artystycznego, ułatwiające im niesienie efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole muzycznej, plastycznej i baletowej.

Ponadto, studia stanowią doskonałe źródło poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe na drodze realizacji awansu zawodowego.

Pobierz pliki