Rewitalizacja społeczna

Informacja o kierunku

Organizator Katedra Socjologii, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Kierownik dr Marta Jaskulska
Czas trwania 2 semestry
Tryb studiów
(terminy zjazdów)
weekendowy
6-8 zjazdów w semestrze
Liczba słuchaczy 15
Koszt uczestnictwa 4500 zł (2250 zł za semestr)
Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty bez odsetek (w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego)
Kontakt Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16, pok. 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38
sekretariat.kolegium4@ukw.edu.pl

Studia podyplomowe przygotowujące absolwentów do realizacji projektów rewitalizacji społecznej. Przygotowują do tworzenia i realizowania działań rewitalizacyjnych z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych.

Rekrutacja

Zakończenie rekrutacji 30 września 2020
Termin rozpoczęcia studiów październik 2020
Wymagane dokumenty

Ankieta z systemu rekrutacji
Kserokopia dyplomu licencjackiego, magisterskiego, inżynierskiego

Miejsce składania dokumentów Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16, pok. 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38
sekretariatwains@ukw.edu.pl
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz doświadczenie zawodowe.

 

Program przedmiotowy

 1. Współczesne procesy przemian miast
 2. Prawne, przestrzenne i ekonomiczne aspekty rewitalizacji (gminny program rewitalizacji)
 3. Społeczne i kulturowe aspekty rewitalizacji
 4. Rewitalizacja jako polityka społeczna
 5. Demografia społeczna
 6. Konflikty społeczne i metody ich rozwiązywania
 7. Ekonomia społeczna
 8. Design thinking jako metoda tworzenia polityk publicznych
 9. Partycypacja publiczna w programach rewitalizacji
 10. Innowacje społeczne w procesie rewitalizacji
 11. Metody organizowania społeczności lokalnych
 12. Organizowanie kampanii społecznych
 13. NGO i współpraca międzysektorowa, partnerstwa lokalne
 14. Przygotowanie, monitoring i ewaluacja projektów rewitalizacyjnych
 15. Diagnoza lokalna
 16. Metody i narzędzia badań społecznych
 17. Wizyty studyjne
 18. Projekt końcowy – projekty działań rewitalizacyjnych

Sylwetka absolwenta

Absolwent wysokiej klasy specjalista odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie programów z zakresu rewitalizacji społecznej. Gotowy do pełnienia roli organizatora procesów rewitalizacji społecznej w społecznościach lokalnych.

Ma wiedzę i umiejętności z zakresu problemów występujących w miastach i sposobów ich rozwiązywania, dynamiki procesów społecznych, różnorodności kulturowej, diagnozowania lokalnych problemów i sytuacji kryzysowych, komunikacji społecznej, aktywizacji interesariuszy, pracy ze zróżnicowanymi grupami społecznymi (dzieci i młodzież, osób dorosłych, seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby z deficytami), a także formalnych, prawnych i finansowych aspektów realizowania programów rewitalizacyjnych.

Studia skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, działaczy sektora organizacji obywatelskich i podmiotów ekonomii społecznej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami rewitalizacji społecznej (projektantów, architektów, inżynierów gospodarki przestrzennej, budownictwa, absolwentów kierunków zarządzanie, zarządzanie nieruchomościami, itp.).

Studia nastawione są na zdobywanie praktycznych umiejętności - prawie 60% programu to ćwiczenia, seminaria, laboratoria i wizyty studyjne.

Studia przygotowują do nowego modelu rewitalizacji miast opierającego się na przygotowaniu zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych opartych przede wszystkim na diagnozie problemów społecznych i wymagających zaangażowania szerokiego grona interesariuszy.

Wykładowcy

dr Aneta Baranowska - adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bada armię jako instytucję społeczną, rodzinę wojskową, mechanizmy zachowań ludzi w instytucjach totalnych a także społeczne konsekwencje demograficznego starzenia się społeczeństwa.).

dr Agata Bulicz - socjolog, wieloletni trener i doradca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, współautor dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla LGD. Badacz społeczności lokalnych, autor narzędzi i raportów badawczych, dotyczących jakości życia, przedsiębiorczości, przywództwa, postaw władz lokalnych wobec trzeciego sektora, edukacji niepełnosprawności.

Karolina Cyran-Juraszek - związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat. Doświadczony trener i menager zarządzający wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (SPO RZL, EQUAL, POKL) oraz PO FIO. Dyrektor, menager, obecnie trener, konsultant wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej.

Hanna Gill-Piątek – ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna i polityczna, publicystka. Do 2016 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi prowadząc projekt pilotażowy przygotowujący Łódź do procesu rewitalizacji, którego efektem jest pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o tej tematyce, później objęła stanowisko dyrektorki Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Obecnie współpracuje z samorządami w ramach programów ministerialnych.

dr Marta Jaskulska - socjolożka miasta, wykładowczyni akademicka, aktywistka miejska. Zajmuje się problematyką partycypacji publicznej, przede wszystkim w planowaniu przestrzennym i rewitalizacji – projektuje i prowadzi procesy konsultacji społecznych oraz ich ewaluacji. Autorka publikacji z zakresu socjologii miasta i partycypacji publicznej.

Agnieszka Sikorska-Kwasieborska - projektantka usług, facilitatorka, współwłaścicielka pracowni projektowej cooperativa studio i współzałożycielka stowarzyszenia engage warsaw. Od ponad dwóch lat rozwija warsztat pracy związany z prowadzeniem partycypacyjnych procesów projektowych, w oparciu o zastosowanie metody service design thinking oraz prowadzeniu procesów wspierających rozwój innowacji społecznych.

dr Magda Szczepańska - socjolog miasta, od kilkunastu lat w zawodzie. Bada środowisko mieszkaniowe oraz różnorodne formy organizacji mieszkańców. Zainteresowana innowacjami społecznymi w polskich miastach. Realizuje projekty badawczo-rozwojowe we  współpracy z przedsiębiorcami.

Barbara Zgórska - architekt - urbanista, od 13 lat czynna zawodowo jako projektantka w zakresie planowania przestrzennego, współautorka i autorka kilkudziesięciu opracowań branżowych (studia, plany miejscowe, strategie, analizy), członkini zespołu eksperckiego wspomagającego opracowanie programu rewitalizacji m.in. Gdańska, Kartuz (woj. pomorskie).

Pobierz pliki