Psychologia Sądowa i Mediacje

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii
Kierownik dr Ewa Sygit-Kowalkowska 
Czas trwania 3 semestry (400 godzin), zjazdy odbywają się w soboty i niedziele
Uruchomienie studiów październik 2019 roku
Liczba słuchaczy minimum 30 osób
Koszt uczestnictwa Planowany koszt uczestnictwa studiów 3-semestralnych: I-III semestr -  2.200 zł za każdy semestr.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Adresat studiów Absolwenci studiów wyższych magisterskich, kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja oraz prawo i administracja.
Kontakt

Sekretariat Instytutu Psychologii, ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz 
mgr Krystyna Michalska, tel. 52 370 84 02
mgr Joanna Ziętarska, tel. 52 370 84 03
e-mail: psyche@ukw.edu.pl
dr Ewa Sygit-Kowalkowska - kierownik studiów, tel. 52 37 08 447,
e-mail: ewasygit@gmail.com

 

Rekrutacja

Rekrutacja

do 06 września 2019

Termin składania dokumentów

do 06 września 2019

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa - wydruk ankiety, którą kandydat wypełnił podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu
 • 1 zdjęcie
 • kserokopia dowodu osobistego
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Psychologii
ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

Teoria psychologiczna w praktyce sądowej (I semestr)

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwoju człowieka
 • Mechanizmy regulacyjne zachowania (osobowość, procesy poznawcze, emocje i motywacje)
 • Zaburzenia rozwoju i socjalizacji dzieci i młodzieży
 • Problematyka psychopatologii na potrzeby diagnozy sądowo-psychologicznej
 • Psychologia rodziny z perspektywy norm i patologii 
 • Sprawcy przestępstw i ich ofiary
 • Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu biegłego sądowego
 • Metodyka pracy psychologa sądowego     

Wiedza psychologiczno-prawna na potrzeby procesu sądowego (II semestr)

 • Patologie społeczne
 • Opiniowanie w sprawach cywilnych  i uzależnień
 • Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych
 • Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach karnych nieletnich
 • Przesłuchania i ocena zeznań świadków
 • Czynności procesowe z udziałem dzieci  
 • Wykład monograficzny

Mediacje sądowe (III semestr)

 • Psychologia konfliktu-powstawanie, eskalacja, rozwiązywanie  
 • Komunikowanie się w obliczu konfliktów interpersonalnych       
 • Zasady i składniki postępowania mediacyjnego
 • Trening umiejętności mediacyjnych
 • Procedury mediacyjne - aspekty prawne i organizacyjne
 • Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych
 • Staż zawodowy
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Celem Studiów jest fachowe przygotowanie absolwenta studiów psychologicznych i pedagogicznych do podjęcia pracy zawodowej biegłego sądowego w zakresie psychologii bądź pedagogiki.

Program studiów przewidziany został również dla absolwentów studiów prawniczych i administracyjnych. Pozwoli to poszerzyć zakres wiadomości z zakresu psychologiczno-kryminologicznych aspektów życia ludzkiego, stanowiących przedmiot spraw sądowych.

Uczestnik studiów będzie dysponował praktyczną wiedzą dotyczącą opiniowania sądowo-psychologicznego oraz wypełniania zadań zleconych biegłemu przez stosowne organy (sądy, policję, prokuraturę). Studia Podyplomowe z Psychologii Sądowej i Mediacji wychodzą również naprzeciw realnemu zapotrzebowaniu na kwalifikacje do udziału w czynnościach procesowych związanych z udziałem dzieci w postępowaniu karnym, w tym do przeprowadzania przesłuchań. Wiadomości prezentowane podczas zajęć pozwolą słuchaczom na fachowe przygotowanie w tym zakresie. Dla prawników będą stanowić niezbędny kapitał wiedzy pozwalający na wszechstronne świadczenie pomocy prawnej oraz dogłębną analizę prowadzonych spraw sądowych.

Uczestnicy posiądą również wiedzę psychologiczną pozwalającą na pracę w charakterze mediatora, w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego (np. spraw o rozwód, separację, opiekę nad dziećmi) oraz spraw z udziałem nieletnich. Program studiów pozwoli na dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie pracy z konfliktami społecznymi. Profesjonalny warsztat pracy może być wykorzystany przez psychologów służb mundurowych, pracowników Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych, diagnostów Pracowni Pedagogiczno-Psychologicznych, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników ośrodków mediacyjnych i socjoterapeutycznych, w gabinetach psychologicznych i pedagogicznych oraz przez osoby wykonujące zawody prawnicze.

W ramach Studiów zaproszono do współpracy wybitnych specjalistów z zakresu psychologii, w tym z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego, z zakresu kryminalistyki i prawa karnego oraz mediatorów sądowych.

Studia Podyplomowe z Psychologii Sądowej i Mediacji wypełniają standardy szkolenia mediatorów zgodnie z zaleceniami  Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dn. 29 października 2007 roku, co stanowi merytoryczną podstawę do składania wniosku o wpis na listę mediatorów sądowych, z uwzględnieniem specyfiki wymagań co do dziedzin prawa, których sprawy dotyczą. Dotyczy to osób posiadających w szczególności wykształcenie i wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i prawa (wedle obowiązujących przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych i sprawach nieletnich).

Dla psychologów i pedagogów, program i zakres treści stanowi merytoryczną podstawę do działań w zakresie składania wniosku o wpis na listę biegłych sądowych, prowadzoną przez właściwe miejscowo sądy okręgowe.

Pobierz pliki