Psychologia Kliniczna

Informacja o kierunku

Uwaga!

W związku ze zmianą wymagań dotyczących specjalizacji z psychologii klinicznej, zmianie ulegną także nasze studia podyplomowe. Planowane jest wydłużenie czasu nauki oraz zmiana planu zajęć. Planujemy także zmienić zasady naboru, ograniczając grono słuchaczy do osób z tytułem magistra psychologii.

Pierwsza edycja po zmianach planowana jest na 2019 rok. Szczegóły zostaną zamieszczone na stronie w późniejszym terminie. Zgłoszenia osób, które już zarejestrowały się poprzez internetowy system rekrutacyjny pozostaną aktywne, a w przypadku rezygnacji czy też niespełnienia wymogu rekrutacyjnego (tytuł magistra psychologii), kandydaci proszeni są o wycofanie zgłoszenia poprzez portal rekrutacyjny.

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii
Kierownik dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. nadzw
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 45
Koszt uczestnictwa

Za semestr zimowy roku jednorazowo 2300 zł do dnia 1 października lub w czterech równych ratach w następujących terminach:

 • I rata do dnia 1 października;
 • II rata do dnia 1 listopada;
 • III rata do dnia 1 grudnia;
 • IV rata do dnia 1 stycznia.

Za semestr letni jednorazowo 2300 zł do dnia 1 lutego lub w czterech równych ratach w następujących terminach:

 • I rata do dnia 1 lutego;
 • II rata do dnia 1 marca;
 • III rata do dnia 1 kwietnia;
 • IV rata do dnia 1 maja.

Przy wpłacie na konto Wydziału Pedagogiki i Psychologii należy podać nazwę studiów podyplomowych. Osoby, które będą brały faktury, proszone są kontakt w tej sprawie z Działem Księgowości tel. 523419344.

Kontakt

dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. nadzw.
e-mail: mbasinska@ukw.edu.pl

Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Psychologii ul. Leopolda Staffa 1

W odniesieniu do absolwentów kierunku psychologia ukończenie studiów umożliwi zaliczenie części teoretycznej specjalistycznego BLOKU PODSTAWOWEGO na specjalizacji w psychologii klinicznej.  Studia są realizowane zgodnie z Programem specjalizacji w psychologii klinicznej (CMKP, Warszawa 2009) i poszerzają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii klinicznej w obszarze diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej w czterech działach medycyny: psychiatrii, pediatrii, neurologii i chorób somatycznych. 

Absolwenci pozostałych kierunków zdobędą w ramach proponowanych studiów wiedzę i umiejętności psychologiczne podnoszące poziom jakości ich pracy w ramach wyuczonego zawodu w kontakcie z pacjentami i osobami potrzebującymi psychologicznej pomocy. Dotyczy to przede wszystkim pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, promocji zdrowia i wspomagania rozwoju, a także ograniczania i zwalczania patologii społecznych w organizacji i zarządzaniu.

Rekrutacja

Zapisy i rekrutacja

Zapisy i rekrutacja do końca czerwca 2018 r.
Planowane rozpoczęcie: październik 2018 r.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
 • Uwaga! Prosimy o składanie dokumentów dopiero po otrzymaniu stosownej informacji mailowej
Miejsce składania dokumentów ul.Chodkiewicza 30, p.3
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 3419229
e-mail mciepl@ukw.edu.pl
osoba odpowiedzialna: Małgorzata Cieplicka
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby odbywające specjalizację z psychologii klinicznej.

 

Program przedmiotowy

 1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 2. Kliniczna diagnoza psychologiczna
 3. Teorie psychologiczne
 4. Diagnoza i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa
 5. Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej
 6. Diagnoza neuropsychologiczna: podstawy teoretyczne, założenia metodologiczne - uwarunkowania etiologiczne i lokalizacyjne zespołów objawów
 7. Prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania
 8. Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania
 9. Podstawy diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju
 10. Etyka zawodu psychologa

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii klinicznej w obszarze diagnozy oraz terapii i pomocy psychologicznej. Będzie posiadał znajomość podstawowych zagadnień psychologii, zasad i metod diagnozy oraz metod terapii i pomocy psychologicznej, leżących u podstaw umiejętności będących przedmiotem specjalizacji, tj. konstruowania i sprawdzania hipotez diagnostycznych, doboru metod diagnozy oraz interpretacji zgromadzonych informacji, przekazywania wyników diagnozy zespołom terapeutycznym, osobom badanym i zainteresowanym rodzinom, a także wyboru postępowania terapeutycznego (rehabilitacyjnego) właściwego z punktu widzenia diagnozy i indywidualnych potrzeb chorego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze stosownymi przepisami.

Plany zajęć

Pobierz pliki