Przygotowanie Pedagogiczne

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Kierownik prof. dr hab. Ryszard Gerlach
Czas trwania 3 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 1200 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Renata Tomaszewska
tel. 52 34 19 322
e-mail renatatl@ukw.edu.pl

Justyna Kwiatkowska
tel. 52 34 19 314
e-mail psychped@ukw.edu.pl

Celem studiów  podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki szczegółowej w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela.

Absolwent studiów podyplomowych powinien być przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowo-wychowawczych (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu).

Studia są adresowane do nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz kandydatów na nauczycieli; absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów (prowadzenia zajęć).

Rekrutacja

Zapisy

do 20-10-2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • ankieta osobowa/podanie którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Chodkiewicza 30, p. 125
85-064 Bydgoszcz
Justyna Kwiatkowska
e-mail psychped@ukw.edu.pl
Tel: 52 360 83 86
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Podstawy pedagogiki ogólnej
 2. Teoretyczne podstawy wychowania
 3. Podstawy pedagogiki opiekuńczej z elementami diagnozy pedagogicznej
 4. Podstawy psychologii ogólnej i społecznej
 5. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 6. Podstawy pedeutologii z elementami etyki zawodowej nauczyciela
 7. Podstawy pedagogiki specjalnej
 8. Podstawy dydaktyki
 9. Dydaktyka przedmiotu
 10. Emisja głosu
 11. BHP i pierwsza pomoc w szkole
 12. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 13. Podstawy prawa oświatowego
 14. Praktyka Pedagogiczna

Pobierz pliki