Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki
Kierownik dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
Czas trwania 3 semestry
Tryb studiów Niestacjonarne (zjazdy w soboty)
Liczba słuchaczy 25 osób
Koszt uczestnictwa  3.900 (1.300 semestr)
Kontakt

mgr Justyna Kwiatkowska
tel: 52 360 83 86
e-mail: psychped@ukw.edu.pl

Informacje pod numerem tel. 52 360 83 86 z uwagi na przerwę urlopową będą udzielane od 24.08.2020 r.

Studia podyplomowe na kierunku Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zapoznają słuchaczy z teorią, zwłaszcza z wiedzą z zakresu prawa oraz z praktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wyposażają w umiejętności interpersonalne konieczne do pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz ze sprawcami przemocy. Słuchacze nabywają kompetencje i sprawności w zakresie dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną przemocy w rodzinie; stosowania metod, technik i środków interwencji wobec sprawców przemocy; organizowania świadczenia pomocy psychologicznej dziecku krzywdzonemu oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Rekrutacja

Termin składania dokumentów

30.11.2020

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • ankieta osobowa/podanie którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów  Pokój 126 (I piętro) w budynku głównym przy ul. Chodkiewicza 30
Dodatkowe informacje

Studia Podyplomowe: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie to studia doskonalące. Ukończenie studiów przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uprzednim zdaniu egzaminu oraz spełnieniu pozostałych warunków. Więcej.

 

Program przedmiotowy

Moduł I: Podstawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie (60g)

 1. Etyczny i prawny kontekst przemocy w rodzinie
 2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy funkcjonowania człowieka
 3. Instytucjonalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 4. Struktura i podstawy prawne funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych

Moduł II: Interwencja kryzysowa (110 g)

 1. Wybrane zagadnienia postępowania karnego wobec sprawców i ofiar przemocy w rodzinie
 2. Interwencja kryzysowa i podstawy wiktymologii
 3. Rodzina i dziecko – symptomy kryzysowe
 4. Dziecko w postępowaniu sądowym
 5. Środki karne stosowane wobec sprawców przemocy w rodzinie
 6. Alkoholizm i inne uzależnienia a przemoc w rodzinie

Moduł III: Pomoc pokryzysowa i profilaktyka (60 g)

 1. Poradnictwo terapeutyczne i podstawy terapii potraumatycznej
 2. Diagnozowanie środowiska rodzinnego
 3. Profilaktyka przemocy w rodzinie – konwersatorium
 4. Superwizja i problem wypalenia zawodowego

Absolwent

Program studiów uwzględnia  Wytyczne ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 24 kwietnia 2018 do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019   na podstawie art.8, pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.(Dz.U. z 2011r. nr 50 poz. 259).

Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia, pozwolą absolwentom Studiów Podyplomowych: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie pracować w takich instytucjach, jak: specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, punkty interwencji kryzysowej, punkty konsultacyjno-informacyjne, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, świetlice socjoterapeutyczne, poradnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,  zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wybrane placówki służby zdrowia oraz placówki dziennej i całodobowej opieki nad seniorami.