Prawo Zamówień Publicznych

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Kierownik dr Marek Mrówczyński.
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 60
Koszt uczestnictwa 2000 złotych za semestr.
(25% zniżki dla Absolwentów UKW) Bez opłaty rekrutacyjnej Bez opłaty za egzamin dyplomowy Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty bez odsetek
Kontakt

mgr Sylwia Rumińska
tel. 52 323 67 38
sekretariatwains@ukw.edu.pl

Cele i zadania:

 • zapoznanie słuchaczy z systemem zamówień publicznych i przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, omówienie najważniejszych zmian w prawie zamówień publicznych oraz występujących trendów w europejskim prawie zamówień publicznych,
 • przygotowanie uczestników do udziału w realizacji postępowań dotyczących zamówień publicznych,
 • wykształcenie umiejętności we właściwym przygotowaniu i konstrukcji zamówienia publicznego w oparciu o podstawowe zasady prawa zamówień publicznych,
 • przygotowanie wykonawców - realizatorów zamówień publicznych do uczestnictwa w ramach postępowania o zamówienia publiczne,
 • przekazanie niezbędnej wiedzy dla potrzeby korzystania ze środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego i karnego przydatnego i użytecznego w postępowaniu o zamówienia publiczne.

Absolwent studiów będzie posiadał bardzo szeroką wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych oraz innych gałęzi prawa powiązanych z sektorem zamówień publicznych; oprócz wiedzy teoretycznej, absolwent nabędzie lub udoskonali umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Rekrutacja

Zapisy

30-09-2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • 1 zdjęcie
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Dziekanów WAiNS
ul. Ogińskiego 16, pok. 604
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Zamówienia publiczne w systemie prawa – 6 godz.
 2. Zasady udzielania zamówień publicznych – 6 godz.  
 3. Tryby i procedury udzielania zamówień publicznych –20 godz.
 4. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 8 godz.  
 5. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 10 godz.   
 6. Partnerstwo publicznoprawne i umowa koncesji – 6 godz.  
 7. Umowa o udzielenie zamówienia – 8 godz.   
 8. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – 15 godz.   
 9. Zamówienia sektorowe – 6 godz.  
 10. Wspólnotowe prawo zamówień publicznych – 10 godz.  
 11. Kontrola w systemie zamówień publicznych – 6 godz.  
 12. Odpowiedzialność prawna w zamówieniach publicznych – 8 godz. 
 13. Ekonomiczne podstawy skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia – 6 godz.
 14. Wybrane elementy prawa cywilnego – 12 godz.   
 15. Wybrane elementy prawa administracyjnego gospodarczego – 12 godz.
 16. Wybrane elementy finansów publicznych i prawa finansowego – 12 godz.
 17. Wybrane elementy prawa handlowego – 8 godz.   
 18. Karnoprawne aspekty zamówień publicznych – 6 godz.