Polonistyka

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Językoznawstwa
Kierownik dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW.
Czas trwania 3 semestry
Liczba słuchaczy 70
Koszt uczestnictwa Koszt uczestnictwa: 1800 zł za semestr.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, pok. 23 (II pietro)
tel.(52) 321-31-81
e-mail sekret1@ukw.edu.pl

Studia o charakterze kwalifikacyjnym, skierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy legitymują się dyplomem wyższych studiów magisterskich filologicznych lub innych kierunków humanistycznych oraz uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela na II, III i IV stopniu edukacji.

Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego na II, III i IV etapie edukacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauczania języka polskiego. Kształcenie obejmuje:

 1. Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia literackiego, poprzez wskazanie i przybliżenie głównych problemów, motywów i kontekstów dzieł literackich omawianych na różnych etapach edukacji.
 2. Blok przedmiotów przygotowujących do analizowania i interpretowania tekstów literackich oraz innych tekstów kultury (w tym filmu).
 3. Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia językowego na poszczególnych etapach edukacji, poprzez wprowadzenie niezbędnej w szkole, funkcjonalnej wiedzy o systemie językowym, historii języka i poprawności językowej.
 4. Blok przedmiotów dydaktycznych służących budowaniu warsztatu nauczyciela polonisty w zakresie dydaktyki szczegółowej (m.in. przygotowywanie scenariuszy lekcji języka polskiego, sprawdzanie i recenzowanie prac uczniowskich, metodykę ortografii, metodykę kształcenia form wypowiedzi), emisji głosu, retoryki oraz pracy z uczniem dysfunkcyjnym.

Studia zakończy obrona pracy dyplomowej w formie projektu dydaktycznego, bazującego na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w ramach przedmiotów teoretycznych i praktycznych.

Rekrutacja

Zapisy

od 01.10.2019

Termin rozpoczęcia studiów

semestr letni 2020

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, pok. 23 (II pietro)
tel.(52) 321-31-81
e-mail sekret1@ukw.edu.pl
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Główne problemy, motywy i konteksty literatury do oświecenia
 2. Główne problemy, motywy i konteksty literatury XIX w.
 3. Główne problemy, motywy i konteksty literatury XX w.
 4. Główne problemy, motywy i konteksty literatury współczesnej
 5. Główne problemy, motywy i konteksty literatury dla dzieci i młodzieży
 6. Semiotyka tekstów kultury
 7. Analiza i interpretacja dzieła literackiego na II, III i IV poziomie edukacji
 8. Analiza i interpretacja tekstów kultury  w kontekście nauczania j. polskiego
 9. Analiza i interpretacja dzieła filmowego w kontekście nauczania j. polskiego
 10. Nauka o języku w szkole podstawowej i gimnazjum
 11. Nauka o języku w szkołach ponadgimnazjalnych
 12. Kultura języka i leksykologia na lekcjach j. polskiego w szkole
 13. Emisja głosu
 14. Retoryka dla nauczycieli
 15. Warsztat pracy nauczyciela polonisty
 16. Dydaktyka języka
 17. Dydaktyka literatury
 18. Metodyka kształcenia form wypowiedzi
 19. Praktyka  równoległa:
  • Warsztaty surdodydaktyczne
  • Warsztaty tyflodydaktyczne
  • Warsztaty dramowe
 20. Seminarium dyplomowe – grupa językowa
 21. Seminarium dyplomowe – grupa literacko-kulturowa
 22. Praktyka ciągła (indywidualna)