Polonistyczne Studia Podyplomowe

Informacje o kierunku

Organizator Wydział Językoznawstwa
Kierownik dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. uczelni
Czas trwania 3 semestry
Tryb studiów Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie, około
6-7 zjazdów na semestr
Liczba słuchaczy min. 15 – max. 30
Koszt uczestnictwa 1800 zł za jeden semestr
Kontakt

Daria Spychała
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Grabowa 2, p. 302
85-601 Bydgoszcz
tel. 52 340 16 87
e-mail: daria.spychala@ukw.edu.pl

Studia o charakterze kwalifikacyjnym, skierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy legitymują się dyplomem wyższych studiów magisterskich filologicznych lub innych kierunków humanistycznych i społecznych oraz uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uprawnień do nauczania języka polskiego. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i ponadpodstawowych.

Rekrutacja

Zakończenie rekrutacji 30 września 2021
Termin rozpoczęcia studiów październik 2021
Wymagane dokumenty
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich,
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do nauczania przedmiotu (kwalifikacje nauczycielskie),
 • Podanie z systemu IRK.
Miejsce składania dokumentów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sekretariat Wydziału Językoznawstwa
ul. Grabowa 2, p. 302

 

Program przedmiotowy

 • Główne problemy, motywy i konteksty literatury do oświecenia
 • Główne problemy, motywy i konteksty literatury XIX w.
 • Główne problemy, motywy i konteksty literatury XX w.
 • Główne problemy, motywy i konteksty literatury współczesnej
 • Główne problemy, motywy i konteksty literatury dla dzieci i młodzieży
 • Semiotyka tekstów kultury
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego na II i III poziomie edukacji
 • Analiza i interpretacja tekstów kultury  w kontekście nauczania j. polskiego
 • Analiza i interpretacja dzieła filmowego w kontekście nauczania j. polskiego
 • Nauka o języku w szkole podstawowej
 • Nauka o języku w szkołach ponadpodstawowych
 • Kultura języka i leksykologia na lekcjach j. polskiego w szkole
 • Emisja głosu
 • Retoryka dla nauczycieli
 • Warsztat pracy nauczyciela polonisty
 • Dydaktyka języka
 • Dydaktyka literatury
 • Dydaktyka kształcenia wypowiedzi pisemnych
 • Praktyka  równoległa (warsztaty surdodydaktyczne, warsztaty tyflodydaktyczne, warsztaty dramowe)
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka ciągła (indywidualna)

Informacje dodatkowe

Kształcenie obejmuje:

 • Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia literackiego, poprzez wskazanie i przybliżenie głównych problemów, motywów i kontekstów dzieł literackich omawianych na różnych etapach edukacji.
 • Blok przedmiotów przygotowujących do analizowania i interpretowania tekstów literackich oraz innych tekstów kultury, w tym filmu.
 • Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia językowego na poszczególnych etapach edukacji, poprzez wprowadzenie niezbędnej w szkole, funkcjonalnej wiedzy o systemie językowym, historii języka i poprawności językowej.
 • Blok przedmiotów dydaktycznych służących budowaniu warsztatu nauczyciela polonisty w zakresie dydaktyki szczegółowej (m.in. przygotowywanie scenariuszy lekcji języka polskiego, sprawdzanie i recenzowanie prac uczniowskich, dydaktykę ortografii), emisji głosu oraz pracy z uczniem dysfunkcyjnym

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia przez uczestnika studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów (w tym obrona pracy dyplomowej) i uzyskanie, po osiągnięciu przez uczestnika wszystkich zakładanych efektów uczenia się, określonej w programie studiów podyplomowych liczby punktów ECTS.

Pobierz pliki