Polityka miejska i zarządzanie centrami miast

Informacje o kierunku

Organizator Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Kierownik

dr Alina Kaszkur

dr Małgorzata Sikora-Gaca

Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 2100 złotych za semestr
Kontakt

Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW
mgr Kamila Szatkowska
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 203
tel. 52 32 59 242

+48 534 333 391
+48 509 855 166
e-mail: dydaktyk.wnopia@ukw.edu.pl

ADRESACI

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji samorządowej, radnych i kandydatów na radnych, przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych, liderów miejskich społeczności lokalnych oraz osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania obszarami miejskimi oraz centrami miast.

Studia przygotowują specjalistów z zakresu zarządzania rozwojem miast, potrafiących w sposób właściwy analizować przyczyny i przebieg procesów zachodzących we współczesnych miastach. Podczas zajęć słuchacze zyskają wiedzę na temat polityki miejskiej, teorii rozwoju miast czy prawno-administracyjnych aspektów zarządzania miastami. Dowiedzą się również, jak kształtują się relacje między podstawowymi organami, instytucjami oraz podmiotami rządzenia i zarządzania w miastach. Zgłębią temat nowego zarządzania publicznego i ekonomiki miast, ruchów miejskich i aktywności obywatelskiej czy też rewitalizacji.

Po ukończeniu kursu Absolwenci będą kompetentni w doborze odpowiednich modeli i instrumentów wspierających zarządzanie miastem, m.in. poprzez umiejętność realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich czy też tych w konwencji partnerstw publiczno-prywatnych. Będą potrafili dokonać profesjonalnej oceny realizacji przyjętych przez miasto celów rozwojowych, związanych m.in. ze społecznymi uwarunkowaniami innowacyjności, zarządzaniem kulturą miejską czy miejskim brandingiem. Będą ukierunkowani na podnoszenie sprawności zarządzania strukturami miejskimi, mając na celu wzrost ich konkurencyjności i poprawy warunków życia mieszkańców, m.in. poprzez wykorzystanie nowych mediów, inteligentne i zintegrowane zarządzanie wizerunkiem i dostępnością czy też realizację działań rozwojowych w problematycznych centralnych obszarach miast.

Studia podyplomowe przygotują do współpracy i działania w zespołach złożonych z przedstawicieli różnych środowisk, zajmujących się polityką miejską i zarządzaniem centrum miast. Słuchacz sam natomiast zdecyduje, który temat jest mu bliższy, wybierając jeden z modułów programu kształcenia:
Moduł I. Innowacyjna polityka miejska
Moduł II. Town Center Management

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent studiów będą przygotowani do pracy m.in. w:

 • jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej,
 • administracji samorządowej i rządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • charakterze menadżera centrum miasta.

Rekrutacja

Zakończenie rekrutacji 15 października 2020
Termin rozpoczęcia studiów

październik 2020

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • 1 zdjęcie
Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 203

Dokumenty przyjmowane będą od 1.09.2020 r.

Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program Przedmiotowy

 • Polityka miejska
 • Problemy lokalne i zróżnicowanie społeczne
 • Teorie rozwoju miast i urbanizacji
 • Prawno-administracyjne aspekty zarządzania miastem
 • Nowe zarządzanie publiczne, new public governance i ekonomika miast
 • Ruchy miejskie i aktywność lokalna
 • Rewitalizacja jako narzędzie rozwoju społecznego i gospodarczego
 • Fundusze europejskie jako czynnik rozwoju miast
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Społeczne uwarunkowania innowacyjności i zarządzanie kulturą miejską
 • Branding miejski i wykorzystanie nowych mediów w zarządzaniu wizerunkiem
 • Zarządzanie dostępnością w miastach
 • Seminarium dyplomowe

Moduł I. Innowacyjna polityka miejska

 • Laboratorium działania społecznego (zrównoważony rozwój miast, slow city i smart city)
 • Inteligentne i zintegrowane zarządzanie w polskich miastach

Moduł II. Town Center Management

 • Laboratorium działania społecznego (koncepcja TCM, kwestie rozwoju i problemy centralnych obszarów miast)
 • City center manager

WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie na pozytywną ocenę przedmiotów objętych programem studiów.
Przedłożenie projektu dyplomowego, pozytywnie ocenionego przez prowadzącego seminarium dyplomowe