Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierownik dr Elżbieta Okońska
Czas trwania 3 semestry
Liczba słuchaczy od 25 osób
Koszt uczestnictwa 2800 zł
Kontakt

mgr Justyna Kwiatkowska
tel: 52 360 83 86
e-mail: psychped@ukw.edu.pl

Studia wyposażają w wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się dostosowaną do niedostosowania społecznego uczniów. Ponadto posiada wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i szczegółowej metodyki. Absolwent posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów niedostosowanych społecznie.

 

Rekrutacja

Zakończenie rekrutacji

 20.10.2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • ankieta osobowa/podanie którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Wydziału Pedagogiki i Psychologii (p.125
Dodatkowe informacje

Za dodatkową opłatą tylko za moduł specjalnościowy w wysokości 800 zł istnieje możliwość podjęcia równoległych studiów z Pedagogiki Specjalnej w zakresie Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii i uzyskania w tym samym czasie dyplomów dwóch specjalności. W takim wypadku na obie specjalności obowiązuje niezależna rekrutacja z zaznaczeniem wyboru dodatkowego modułu.

 

Program przedmiotowy

Moduł I: Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne specjalne (140 g)

 1. Elementy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 2. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej i jej subdyscyplin
 3. Podstawy prawne i etyczne pedagogiki specjalnej
 4. Diagnostyka psychopedagogiczna
 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Wprowadzenie do patologii społecznych i resocjalizacji
 7. Współpraca pedagoga specjalnego z rodziną
 8. Wprowadzenie do socjoterapii
 9. Warsztat edukacji aktywnej, dialogu i uczenia się przez doświadczanie
 10. Przemoc w szkole a uczniowie ze SPE - profilaktyka i interwencje
 11. Negocjacje i mediacje w środowisku szkolnym
 12. Seminarium dyplomowe

Moduł II: Dydaktyka specjalna (90 g)

 1. Kształcenie osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie w szkołach
 2. Dydaktyka specjalna osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie
 3. Metodyka pracy z osobami zagrożonymi i niedostosowanymi społecznie w szkołach z elementami socjoterapii

Moduł III: Praktyka pedagogiczna (120 g)

 1. Praktyka pedagogiczna w placówkach dla uczniów z niedostosowaniem społecznym

Absolwent

Absolwent studiów podyplomowych posiada uprawnienia do wykonania zawodu nauczyciela (moduł 5) w zakresie pedagogiki specjalnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012, poz. 131). Absolwent uzyskał przygotowanie do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) w zakresie odpowiednim do posiadanych wcześniej uprawnień do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz w zakresie niedostosowania społecznego uczniów.

Potencjalne miejsca pracy: przedszkola, szkoły i placówki specjalne lub integracyjne (oddziały specjalne lub integracyjne) i w edukacji włączającej – stanowisko nauczyciel przedmiotu w zakresie odpowiednim do posiadanych wcześniej uprawnień do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz w zakresie niedostosowania społecznego uczniów.