Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierownik dr Elżbieta Okońska
Czas trwania 3 semestry
Liczba słuchaczy od 25 osób
Koszt uczestnictwa 2800 zł
Kontakt

mgr Justyna Kwiatkowska
tel: 52 360 83 86
e-mail: psychped@ukw.edu.pl

Studia wyposażają w wiedzę o niepełnosprawności – w szczególności o niepełnosprawności intelektualnej, przygotowują do diagnozy psychopedagogicznej ucznia, planowania pracy pedagogicznej, w tym tworzenia programów edukacyjno-terapeutycznych i wychowawczych z uwzględnieniem jego indywidualnych ograniczeń i możliwości. Przygotowują do dostosowania do specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z niepełnosprawności i/lub niedostosowania społecznego programów, form, metod, środków kształcenia i wychowania oraz weryfikacji efektów kształcenia i procesu oceniania. Absolwent studiów posiada kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć ze swojego przedmiotu z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających.

Rekrutacja

Zakończenie rekrutacji

20.10.2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • ankieta osobowa/podanie którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Wydziału Pedagogiki i Psychologii (p.125)
Dodatkowe informacje

Za dodatkową opłatą tylko za moduł specjalnościowy w wysokości 800 zł istnieje możliwość podjęcia równoległych studiów z Pedagogiki Specjalnej w zakresie Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii i uzyskania w tym samym czasie dyplomów dwóch specjalności. W takim wypadku na obie specjalności obowiązuje niezależna rekrutacja z zaznaczeniem wyboru dodatkowego modułu.

 

Program przedmiotowy

Moduł I: Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne specjalne (140 g)

 1. Elementy psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii
 2. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej i jej subdyscyplin
 3. Podstawy prawne i etyczne pedagogiki specjalnej
 4. Diagnostyka psychopedagogiczna
 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Wprowadzenie do patologii społecznych i resocjalizacji
 7. Współpraca pedagoga specjalnego z rodziną
 8. Wprowadzenie do socjoterapii
 9. Warsztat edukacji aktywnej, dialogu i uczenia się przez doświadczanie
 10. Przemoc w szkole a uczniowie ze SPE - profilaktyka i interwencje
 11. Negocjacje i mediacje w środowisku szkolnym
 12. Seminarium dyplomowe

Moduł II: Dydaktyka specjalna (90 g)

 1. Dydaktyka specjalna z elementami metodyki specjalnej szczegółowej
 2. Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na I i II etapie edukacji
 3. Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach ponadpodstawowych
 4. Warsztat metodyczny technik terapeutycznych
 5. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w dydaktyce specjalnej z podstawami self-adwokatury

Moduł III: Praktyka pedagogiczna (120 g)

 1. Praktyka pedagogiczna w placówkach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwent

Absolwent studiów podyplomowych posiada uprawnienia do wykonania zawodu nauczyciela (moduł 5) w zakresie pedagogiki specjalnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012, poz. 131). Absolwent uzyskał przygotowanie do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) w zakresie odpowiednim do posiadanych wcześniej uprawnień do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz w zakresie niedostosowania społecznego uczniów.

Potencjalne miejsca pracy: przedszkola, przedszkola z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne realizujące nauczanie religii z dziećmi ze SPE; szkoły specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, szkoły z klasami integracyjnymi i edukacją włączającą; placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, oparte na środowisku lokalnym; środowiskowe domy samopomocy, świetlice i świetlice terapeutyczne, duszpasterstwa specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnością, wspólnoty życia i wspólnoty spotkaniowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.