Organizacja i Zarządzanie w Oświacie

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Kierownik prof. dr hab. Ryszard Gerlach
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 1500 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

mgr Justyna Kwiatkowska
tel. 52 34 19 314
psychped@ukw.edu.pl

Studia są adresowane do:

 1. dyrektorów, 
 2. wicedyrektorów przedszkoli, 
 3. szkół podstawowych, 
 4. gimnazjów, 
 5. szkół ponadgimnazjalnych,
 6. nauczycieli oraz osób z wyższym wykształceniem, 
 7. kandydatów do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.

Rekrutacja

Zapisy

do 20-10-2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • ankieta osobowa/podanie którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Chodkiewicza 30, p. 125
85-064 Bydgoszcz
Justyna Kwiatkowska
e-mail psychped@ukw.edu.pl
Tel: 52 360 83 86
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Ramowy program przedmiotowy

 1. Teoria  organizacji i zarządzania
 2. Psychologia kierownictwa
 3. Prawne uwarunkowania funkcjonowania szkoły i placówki
 4. Podstawy prawa pracy
 5. Diagnozowanie pracy szkoły i placówki
 6. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia i wychowania
 7. Kierowanie i administrowanie szkołą i placówką
 8. Wystąpienia publiczne – retoryka wypowiedzi
 9. Finansowanie szkoły i placówki
 10. Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą i placówką
 11. Kierowanie zmianą i rozwiązywanie konfliktów
 12. Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 13. Zamówienia publiczne zarządzanie strategiczne
 14. Praktyka kierownicza

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu organizacji i zarządzania oraz podstawami prawnymi i organizacyjnymi oświaty w wymiarze niezbędnym do uzyskania uprawnień sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

Absolwent, kończąc dwusemestralne studia w wymiarze 250 godzin, jest przygotowany w zakresie:

 1. kompleksowej realizacji zadań związanych ze sprawnym i twórczym zarządzaniem szkołą lub placówką oświatową,
 2. komunikacji społecznej,
 3. kierowania zespołem ludzkim,
 4. stosowania prawa oświatowego.