Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego

Informacje o kierunku

Organizator Wydział Językoznawstwa
Kierownik dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni
Czas trwania 2 semestry
Tryb studiów (terminy zjazdów) Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie, około 6-7 zjazdów na semestr
Liczba słuchaczy min. 15 – max. 30
Koszt uczestnictwa 1700 zł za jeden semestr
Kontakt

Monika Nowicka
Polish Teaching Centre for Foreigners UKW
Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 16 38 wew. 39
e-mail: cnjp@ukw.edu.pl

Studia wszechstronnie przygotowują do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej. Ich ukończenie uprawnia do nauczania języka polskiego: cudzoziemców w Polsce oraz poza jej granicami, dzieci z doświadczeniem migracyjnym ( w tym reemigrantów)uczących się w polskiej szkole, dzieci polonijnych skupionych w różnego typu placówkach edukacyjnych za granicą oraz Polaków mieszkających na Wschodzie. Po spełnieniu stosownych warunków absolwent studiów podyplomowych może również zostać lektorem języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich. Dyplom ukończenia studiów umożliwia ponadto zostanie egzaminatorem w ośrodkach certyfikowania języka polskiego jako obcego.

 

Rekrutacja

Zakończenie rekrutacji 30 września 2021
Termin rozpoczęcia studiów październik 2021
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia w zakresie filologii polskiej lub obcej
  albo
  dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia w zakresie innym niż filologiczny wraz z dyplomem ukończenia podyplomowych studiów polonistycznych
  albo
  dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia stopnia w zakresie innym niż filologiczny i mają udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w nauczaniu wiedzy o Polsce lub języka polskiego w następujących ośrodkach kształcenia w języku polskim poza granicami kraju: Szkolne Punkty Konsultacyjne, Szkoły Społeczne, Sekcje Polskie w szkołach zagranicznych, Szkoły Europejskie;
 • kwestionariusz osobowy i 1 zdjęcie
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji
Przyjęcie na studia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
Dodatkowe informacje Kandydaci wykazują się uzyskaniem jednego z trzech wariantów kwalifikacji:
 • ukończenie studiów wyższych 1 stopnia lub 2 stopnia w zakresie filologii polskiej lub obcej
 • ukończenie studiów wyższych 1 lub 2 stopnia w zakresie innym niż filologiczny oraz podyplomowe studia polonistyczne
 • przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (potwierdzenie ukończenia specjalizacji nauczycielskiej lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu pedagogicznego)

 

Program przedmiotowy

 • Podstawy gramatyki języka polskiego
 • Gramatyka funkcjonalna języka polskiego w nauczaniu JPJO
 • Język polski w świecie i wśród języków świata
 • Problemy bilingwizmu
 • Podstawy fonetyki polskiej
 • Kształcenie wymowy polskiej i logopedia międzykulturowa
 • Wprowadzenie do metodyki nauczania JPJO
 • Metodyka nauczania podsystemów języka polskiego
 • Metodyka kształcenia sprawności językowych
 • Specyfika nauczania JPJO użytkowników języków słowiańskich i niesłowiańskich
 • Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole
 • Nauczanie dzieci polskich poza granicami kraju
 • Metody testowania i certyfikacja
 • Polskie tradycje kulturowe i kultura ludowa
 • Polska kultura współczesna
 • Dydaktyka kultury polskiej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka lektorska

Informacje dodatkowe

W toku studiów słuchacz

a. kształci umiejętności:

 • planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka;
 • przygotowywania właściwych materiałów dydaktycznych;
 • ewaluacji i odpowiedniego dobierania podręczników oraz innych środków nauczania;
 • rozpoznawania i analizowania przyczyn błędów popełnianych przez uczniów na poszczególnych etapach uczenia się;
 • ozwijania kompetencji społecznych, ułatwiających mu nawiązanie kontaktów z uczniami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych oraz integrowania grupy;
 • prowadzenia zajęć z wykorzystaniem multimedialnych środków nauczania;
 • planowania, przygotowania i przeprowadzania różnorodnych form zajęć propagujących język i kulturę polską, również w wymiarze wzmacniania tożsamości narodowej Polaków mieszkających za granicą.

b. zdobywa wiedzę z zakresu:

 • nauki o języku oraz literaturze i kulturze polskiej;
 • metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej;
 • nowych metod i technik efektywnego nauczania i uczenia się oraz strategii doskonalenia sprawności komunikacyjnych;
 • zasad testowania i certyfikacji języka polskiego jako obcego.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem Zaliczenia Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń zgodnie z wymaganiami każdego przedmiotu, zaliczenie praktyki lektorskiej oraz obrona pracy dyplomowej.

Pobierz pliki