Matematyka

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Matematyki
Kierownik dr Mariola Marciniak
Czas trwania 3 semestry
Zjazdy odbywają się około 2 razy w miesiącu,  w soboty i niedziele.
Liczba słuchaczy 45 (minimalna liczba słuchaczy to 25 osób)
Koszt uczestnictwa 1500 złotych za semestr.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt Teresa Przybysz
e-mail imath@ukw.edu.pl
Tel. (52) 34 19 001

Celem Studiów Podyplomowych z Matematyki jest nabycie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu matematyki oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia. Studia są przeznaczone dla czynnych nauczycieli i absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, (posiadających już prawo do nauczania jednego przedmiotu), którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu (matematyki).

Program studiów jest zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia są prowadzone są w zakresie modułu 4 to znaczy w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) i obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym (310 godzin), dydaktyki matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych (60 godzin) oraz 60 godzin praktyk. Ukończenie studiów podyplomowych z matematyki zapewni kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2018

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sekretariat Instytutu Matematyki 
Plac Weyssenhoffa 11  
pokój 107, 108; I piętro
85 - 072 Bydgoszcz
Tel. (52) 34 19 001
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Wstęp do matematyki
 2. Elementy analizy matematycznej
 3. Elementy algebry
 4. Geometria elementarna
 5. Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki
 6. Algorytmy i podstawy programowania
 7. Podstawy metod numerycznych
 8. Historia matematyki
 9. Wykorzystanie narzędzi  informatycznych w nauczaniu matematyki
 10. Dydaktyka matematyki
 11. Praktyka przedmiotowo-metodyczna
 12. Seminarium dyplomowe

Liczba punktów ECTS: 90