Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej,
Wydział Humanistyczny
Kierownik dr Michał Borodo
e-mail michal.borodo@ukw.edu.pl
Czas trwania 2 semestry
Tryb studiów
(terminy zjazdów)
16 zjazdów, średnio co 2 tygodnie.
Zajęcia odbywają się w piątek wieczorem oraz w sobotę.
Liczba słuchaczy 30 (2 grupy po 15 osób)
Koszt uczestnictwa 1998 zł  za semestr
Słuchacze studiów podyplomowych wnoszą opłaty za semestr jednorazowo albo w czterech równych ratach w trakcie trwania semestru.
Kontakt

Sekretariat Filologii Angielskiej
mgr Renata Sztuba
tel. 52 340 16 87
e-mail marzmari@ukw.edu.pl

dr Michał Borodo
e-mail michal.borodo@ukw.edu.pl

www www.tlumaczeukw.pl

Studia podyplomowe to doskonała okazja na udoskonalenie praktycznych umiejętności tłumaczenia różnorodnych tekstów zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Studia skierowane są do absolwentów z tytułem licencjata lub magistra, którzy zamierzają w przyszłości wykonywać zawód tłumacza, oraz do osób na co dzień stykających się z językiem angielskim w pracy zawodowej. 

Studia skierowane są przede wszystkim do osób posiadających tytuł magistra lub licencjata filologii angielskiej bądź lingwistyki stosowanej z językiem angielskim. Słuchaczami mogą zostać również absolwenci innych kierunków, pod warunkiem że udokumentują zaawansowaną znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub C2 odpowiednim certyfikatem. Ponieważ znaczna część zajęć tłumaczeniowych odbywa się w pracowni komputerowej, wymagana jest także biegła znajomość obsługi komputera. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja

Zapisy

do 20-09-2019

Wymagane dokumenty
 • ankieta osobowa,podanie, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia 
 • kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub C2 w przypadku absolwentów kierunków innych niż filologia angielska i lingwistyka stosowana z językiem angielskim.
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Filologii Angielskiej
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel. (52) 340 16 87
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Tłumaczenie ustne I (32 godziny ćwiczeń)
 2. Tłumaczenie ustne II (32 godziny ćwiczeń)
 3. Tłumaczenie dokumentów I: dokumenty użytku prywatnego (32 godziny ćwiczeń)
 4. Tłumaczenie dokumentów II: umowy cywilno-prawne  (32 godziny ćwiczeń)
 5. Tłumaczenie wspomagane komputerowo (16 godzin ćwiczeń)
 6. Tłumaczenie tekstów naukowych (16 godzin ćwiczeń)
 7. Tłumaczenie tekstów marketingowych (16 godzin ćwiczeń)
 8. Kultura języka polskiego (16 godzin ćwiczeń)
 9. Wykłady gościnne (8 godzin wykładów)
 10. Elementy gramatyki kontrastywnej polsko-angielskiej (16 godzin ćwiczeń)
 11. Zawód tłumacza przysięgłego (8 godzin wykładów)

Stałym elementem studiów podyplomowych dla tłumaczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy są również wykłady gościnne zaproszonych spoza Uczelni tłumaczy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studium będzie posiadał praktyczne umiejętności pozwalające na tłumaczenie tekstów za pomocą oprogramowania SDL Trados Studio, wiedzę na temat tłumaczenia dokumentów, tekstów naukowych i marketingowych oraz doświadczenie w zakresie tłumaczenia ustnego. Absolwent studium będzie osobą wszechstronnie przygotowaną do wykonywania zawodu tłumacza, świadomą wyzwań i możliwości w ramach tej profesji. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Ocena końcowa, która pojawia się na świadectwie, jest obliczana na podstawie średniej ze studiów.

Warto zauważyć, że studia podyplomowe można łączyć z dwuletnimi dziennymi uzupełniającymi studiami magisterskimi w zakresie filologii bądź lingwistyki stosowanej, co pozwala na ukończenie studiów z dwoma dyplomami wyższej uczelni. 

Dodatkowo uczestnicy studiów mają możliwość nieodpłatnego zdobycia certyfikatu znajomości specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tłumaczenie SDL Trados Studio. 

Pobierz pliki