Komunikowanie się w opiece zdrowotnej. Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem? (szkolenie)

Informacja o szkoleniu

Organizator

Centrum Komunikacji Klinicznej

Kierownik

dr Anna Ratajska

Prowadzący szkolenie

dr Anna Ratajska
mgr Magdalena Lewandowska

Termin

22-23.09.2017

Czas trwania

Dwudniowe szkolenie - 2 x 8 godzin dydaktycznych

Liczba uczestników 14 osób
Koszt uczestnictwa

Opłata za szkolenie wynosi 550 zł

Zasady Kwalifikacji

Udokumentowane zatrudnienie w opiece zdrowotnej lub ukończenie studiów upoważniających do pracy w opiece zdrowotnej.

Adresaci szkolenia

Pracownicy opieki zdrowotnej

Kontakt

Centrum Komunikacji Klinicznej
e-mail: lewandowska@ukw.edu.pl
tel: 52 34 19 157
komunikacjakliniczna.pl

 

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników opieki zdrowotnej zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji klinicznej zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej opartej na wynikach badań naukowych (EBP- Evidence Based Practice oraz EBM – Evidence Based Medicine) i skoncentrowanej na pacjencie (patient-centered).

Szkolenie jest skierowany do lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, dietetyków, psychologów. Uczestnicy szkolenia uzyskują podstawową wiedzę z zakresu komunikowania się z pacjentem w oparciu o stosowane modele konsultacji, poznają specjalistyczne umiejętności komunikowania się z pacjentem z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych opracowanych przez ekspertów oraz rozwijają kompetencje umożliwiające im prowadzenia efektywnych, skoncentrowanych na pacjencie konsultacji.

Wiedza z zakresu komunikowania się z pacjentem przekazywana jest w formie mini wykładów, które przeplatane są praktycznym uczeniem się przez doświadczenie (experiential learning). Ten model szkolenia umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy dotyczącej umiejętności komunikowania się, zastosowanie tej wiedzy w praktyce oraz ugruntowanie zdobytej w ten sposób wiedzy i umiejętności poprzez omówienie i udzielenie informacji zwrotnej (ang. feedback).

Moduły kursu

Szkolenie obejmuje łącznie 16 godziny dydaktycznych. Zajęcia realizowane są w ciągu dwóch dni(piątek i sobota). W toku szkolenia słuchacze zapoznają się z stosowanymi w praktyce klinicznej modelami konsultacji ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Calgary-Cambridge do prowadzenia konsultacji. Uzyskują wiedzę na temat umiejętności komunikowania się w relacji pracownik opieki zdrowotnej-pacjent.

Ważną część szkolenia stanowi blok o charakterze praktycznym, w trakcie którego kursanci analizują filmy z zarejestrowanymi konsultacjami oraz uczestniczą w scenkach, ćwicząc się w stosowaniu umiejętności komunikowania się z pacjentem w bezpiecznych warunkach szkoleniowych. Szkolenie kończy się uzyskaniem świadectwa uczestnictwa w szkoleniu z zakresu podstawowych umiejętności komunikowania się z pacjentem.

Sylwetka absolwenta kursu

Po zakończeniu szkolenia absolwent posługuje się podstawową wiedzą z zakresu komunikacji klinicznej oraz znajomością umiejętności komunikowania się z pacjentem. Zna wybrane modele konsultacji lekarskiej stosowane w praktyce klinicznej w Europie i na świecie.

Absolwent szkolenia potrafi zidentyfikować i nazwać określone umiejętności wykorzystywane w rozmowie z pacjentem. Stosuje adekwatne umiejętności komunikowania się z pacjentem w sytuacjach typowych interakcji z nim, pracując w modelu zorientowanym na pacjenta. Rozumie zależność pomiędzy stosowaniem umiejętności komunikowania się a efektywnością wywiadu. Konsekwentnie stosuje umiejętności, budując relację z pacjentem oraz strukturę wywiadu, zgodnie z proponowanymi zaleceniami Calgary-Cambridge.

Umiejętności nabyte podczas szkolenia są umiejętnościami klinicznymi i są niezbędne w pracy lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, ratownika medycznego i psychologa. Ich uzyskanie podnosi efektywność pracy ww. pracowników opieki zdrowotnej w codziennej praktyce klinicznej i prowadzi do uzyskania lepszych wyników zdrowotnych pacjentów.

Pobierz pliki