Kadry i płace. Praktyka i teoria

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Prawa i Ekonomii
Kierownik dr Maryla Bieniek-Majka
Czas trwania 2 semestry
Tryb studiów
(terminy zjazdów)
Niestacjonarny (w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, zajęcia będą odbywały się online lub w trybie hybrydowym)
Liczba słuchaczy 40
Koszt uczestnictwa 2200 zł za semestr (25% zniżki dla absolwentów UKW). Bez opłaty rekrutacyjnej. Bez opłaty za egzamin dyplomowy. Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty bez odsetek (w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego)
Kontakt

Sekretariat IPiE
Plac Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. (52) 34-19-001
email: maryla.bieniek-majka@ukw.edu.pl

www prawoiekonomia.ukw.edu.pl

Podyplomowe Studia Kadry i płace. Praktyka i teoria. – skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły studia wyższe i chcą stać się specjalistami ds. kadr i płac.

Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa pracy, czasu pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada kwalifikacje pozwalające na samodzielne prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców.

Rekrutacja

Rekrutacja

4 lipca - 30 września 2022

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2022

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • 1 zdjęcie
 • ankieta osobowa/podanie, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie irka.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Prawa i Ekonomii
pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
p. 107 (1 piętro)
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Prawo Pracy - Pojęcie i przedmiot prawa pracy. Funkcje prawa pracy. Ustawowe i autonomiczne prawo pracy. Stosunek pracy. Pojęcie pracownika, pojęcie pracodawcy. Umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę. Wypowiedzenie stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy. Czas pracy. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Ochrona pracy. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy. Spory pracy i ich rozpatrywanie. Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy. Związki zawodowe. Organizacje pracodawców. Spory zbiorowe.
 2. BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika. Profilaktyczna ochrona zdrowia. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi.
 3. Dokumentacja pracownicza - Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz ich przechowywanie. Dokumentowanie umów cywilno-prawnych. Ochrona danych osobowych RODO. Pozostała dokumentacja (ZUS, PIT, BHP, regulaminy)
 4. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 5. Plany emerytalne i inne formy inwestowania na przyszłość - Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Pracownicze Plany Emerytalne (PPE) itp.
 6. Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Wynagrodzenie za pracę. Ochrona wynagrodzenia za pracę. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy. Odprawa rentowa lub emerytalna. Odprawa pośmiertna. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Zasady sporządzania listy płac i innej w dokumentacji. Naliczanie wynagrodzeń etatowych i z tytułu umów cywilnoprawnych. Potrącenia. Benefity.
 7. Zarządzanie kadrami - Systemy motywacyjne. Rekrutacja. Onboarding Oceny pracownicze. Komórka kadr, płac i HR. Szkolenie i rozwój pracowników.
 8. Kadry i płace w praktyce (Excel, Płatnik/Gratyfikant) - Obsługa programu Płatnik/Gratyfikant Zastosowanie Excela w kadrach i płacach
 9. Umowy o pracę oraz pozapracownicze formy zatrudnienia (w tym cudzoziemców) - Podstawowe zasady prawa pracy Obowiązki pracodawcy i pracownika. Równe traktowanie w zatrudnieniu. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy. Stosunek pracy. Umowa o pracę. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Zatrudnianie młodocianych.
 10. Czas pracy, urlopy i przerwy w świadczeniu pracy - Czas pracy. Normy i ogólny wymiar czasu pracy. Okresy odpoczynku. Systemy i rozkłady czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych. Praca w porze nocnej. Praca w niedziele i święta. Urlopy pracownicze. Urlopy wypoczynkowe. Urlopy bezpłatne
 11. Seminarium - Przygotowanie projektu w grupach maksymalnie 4 osobowych np. w zakresie wdrożenia systemu motywacyjnego w firmie, opracowania regulaminu podróży służbowych, przydziału odzieży służbowej, opracowanie dokumentacji dla nowozatrudnionego pracownika, opracowanie on-boardingu, nawiązanie, rozliczenie i rozwiązanie stosunku pracy itp.

Kadra dydaktyczna

 • dr Maryla Bieniek-Majka – menedżer, wykładowca
 • dr Ewelina Idziak - specjalista finansowy, trener, wykładowca
 • dr Anna Nowakowska - radca prawny, wykładowca
 • mgr Ewelina Augustynowicz - główna księgowa, wykładowca
 • mgr Anna Drózd - biegła rewident, kadrowa, wykładowca
 • mgr Joanna Karsznia - pracownik ZUS
 • mgr Dorota Ksepka właścicielka Biura Rachunkowego, główna księgowa, wykładowca

Pobierz pliki