Historia

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Nauk Politycznych,
Wydział Humanistyczny
Kierownik dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. nadzw.
Czas trwania 3 semestry
Liczba słuchaczy od 20 osób
Koszt uczestnictwa 1250 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Sekretariat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
mgr Krzysztof Krawczyk
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 11
tel. (52) 32 59 200
fax: (+48) 52 32 59 227
e-mail: historia2@ukw.edu.pl

Po zakończeniu kształcenia w cyklu trzysemestralnym słuchacze studiów powinni:

 • nabyć niezbędne kompetencje, przygotowujące do nowych zadań jakie stoją przed osobami uczącymi "Historii", w kontekście wyzwań zreformowanej szkoły;
 • otrzymać podstawowy zakres wiedzy merytorycznej w zakresie prezentowanym w programie studiów, a w szczególności:
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu metodologii badań historycznych,
  • poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska historyczne zachodzące w poszczególnych epokach historycznych
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki przemian społeczno-politycznych i gospodarczych od starożytnosci po współczesność,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu historii religii,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu antropologii totalitaryzmów,
  • poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska z zakresu przemian cywilizacyjnych oraz społeczno-politycznych w Polsce i na świecie w XIX i XXwieku;
 • otrzymać podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej w zakresie określonym programem, a zwłaszcza:
  • dostosować posiadaną wiedzę z zakresu celów kształcenia, podstaw programowych, programów nauczania do specyfiki przedmiotu,
  • poznać i nabyć umiejetności podejmowania zróżnicowanych działań dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć historii (m.in. stosowania metod i technik, środków dydaktycznych itp.),
  • udoskonalić umiejetności korzystania z narzędzi kontroli dokonań uczniowskich i własnych,
  • wykorzystywać w procesie kształcenia historii epok technologię informacyjną i informatyczną,
  • nabyć umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania preferowanych postaw uczniów.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
mgr Krzysztof Krawczyk
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 11
email historia2@ukw.edu.pl
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Program przedmiotowy

 1. Podstawy badań historycznych
 2. Historia starożytna
 3. Historia średniowieczna
 4. Historia nowożytna
 5. Historia XIX w.
 6. Historia 1918-1945
 7. Historia po 1945 r.
 8. Historia cywilizacji europejskiej
 9. Historia religii
 10. Antropologia totalizmów XX w.
 11. Przemiany cywilizacyjne w XIX i XX w.
 12. Dydaktyka historii
 13. Praktyka
 14. Seminarium dyplomowe

Całkowita liczba godzin zajęć wynosi 385 w tym:
wykłady –  150 godzin, co stanowi 39% ogółu zajęć;
ćwiczenia/labolatoria/seminaria dyplomowe - 175 godzin, co stanowi 45% ogółu zajęć;
praktyka – 60 godzin, co stanowi 16% ogółu zajęć.

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających tym studiom podyplomowym: 95 pkt