Historia i Społeczeństwo.Dziedzictwo Epok.

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Nauk Politycznych,
Wydział Humanistyczny
Kierownik dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. nadzw.
e-mail zbzyglew@wp.pl
Czas trwania 3 semestry
Zajęcia odbywają się co 3-4 tygodnie w soboty w godz. 8.30-18.30
i w niedziele w godz. 8.30-16.30
Liczba słuchaczy od 20 osób
Koszt uczestnictwa 1250 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Sekretariat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
mgr Krzysztof Krawczyk
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 11
tel. (52) 32 59 200
fax: (+48) 52 32 59 227
e-mail historia2@ukw.edu.pl

Po zakończeniu kształcenia w cyklu trzysemestralnym słuchacze studiów powinni:

 • nabyć niezbędne kompetencje, przygotowujące do nowych zadań jakie stoją przed osobami uczącymi "Historii i społeczeństwa. Dziedzictwa epok", w kontekście wyzwań zreformowanej szkoły uwzględniającej wykaz zagadnień: 1) Europa i świat; 2) Język, komunikacja i media; 3) Kobieta i mężczyzna, rodzina; 4) Nauka; 5) Swojskość i obcość; 6) Gospodarka; 7) Rządzący i rządzeni; 8) Wojna i wojskowość; 9) Ojczysty Panteon i ojczyste spory; 10) Historia regionalna;
 • otrzymać podstawowy zakres wiedzy merytorycznej w zakresie prezentowanym w programie studiów, a w szczególności:
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki funkcjonowania człowieka w społeczeństwie od starożytności po czasy współczesne,
  • poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska z zakresu gospodarki Polski i powszechnej,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki wojen i wojskowości od starożytności po współczesność,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu socjologii,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu historii kultury i sztuki,
  • poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska z zakresu przemian cywilizacyjnych oraz społeczno-politycznych w Polsce i na świecie od XIX do XXI wieku,
 • otrzymać podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej w zakresie określonym programem, a zwłaszcza:
  • dostosować posiadaną wiedzę z zakresu celów kształcenia, podstaw programowych, programów nauczania do specyfiki przedmiotu,
  • poznać i nabyć umiejętności podejmowania zróżnicowanych działań dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć historii i społeczeństwa-dziectwa epok(m.in. stosowania metod i technik, środków dydaktycznych itp.),
  • udoskonalić umiejętności korzystania z narzędzi kontroli dokonań uczniowskich i własnych,
  • wykorzystywać w procesie kształcenia historii i społaczeństwa-dziedzictwa epok technologię informacyjną i informatyczną,
  • nabyć umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania preferowanych postaw uczniów.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
mgr Krzysztof Krawczyk
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 11
email  historia2@ukw.edu.pl
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Program przedmiotowy

 1. Historia społeczeństwa starożytnego
 2. Historia społeczeństwa średniowiecznego
 3. Historia społeczeństwa nowożytnego XVI-XVIII w.
 4. Historia społeczeństwa XIX w.
 5. Historia społeczeństwa XX i XXI w.
 6. Historia gospodarcza powszechna
 7. Historia gospodarcza Polski
 8. Historia wojen i wojskowości w zarysie
 9. Historii kultury i sztuki
 10. Historia rodziny
 11. Historia cywilizacji
 12. Polska i świat w XX i XXI wieku
 13. Narodowe mity i spory
 14. Dydaktyka historii i społeczeństwa. Dziedzictwa epok
 15. Podstawy socjologii
 16. Praktyka
 17. Seminarium dyplomowe

Całkowita liczba godzin zajęć wynosi 385 w tym:

 • wykłady -  155 godzin, co stanowi 40% ogółu zajęć;
 • ćwiczenia/labolatoria/seminaria dyplomowe - 170 godzin, co stanowi 44% ogółu zajęć;
 • praktyka - 60 godzin, co stanowi 16% ogółu zajęć.

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających tym studiom podyplomowym: 92 pkt