Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe

Informacja o kierunku

Organizator Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki,
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierownik dr hab. Renata Tomaszewska, profesor uczelni
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 20 osób
Koszt uczestnictwa 1200 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

dr Katarzyna Ludwikowska
e-mail kasial@ukw.edu.pl

Justyna Kwiatkowska
tel.: 52 360 83 86
e-mail psychped@ukw.edu.pl

Istota doradztwa edukacyjno-zawodowego tkwi w odpowiednim przygotowaniu do poznania siebie i rozpoznania opcji wyboru ścieżek edukacyjnych oraz kształtowania kariery zawodowej, 
z uwzględnieniem czynnika osobistego i społecznego.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej, etyki, prawa, innowacyjności 
i przedsiębiorczości oraz zawodoznastwa, a także doradztwa, diagnozowania i odpowiedniego przygotowania do świadomego, samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie.

Studia pomagają w kształtowaniu podejścia doradcy do klienta, świadomym wyborze stylu doradztwa i standardów jakości, obejmujących wartości, metody, techniki i narzędzia wsparcia. Słuchacze przygotują się do praktycznego wykorzystania indywidualnych predyspozycji w planowaniu edukacji i kariery. Tematyka studiów obejmie rozpoznanie trendów rynku pracy i uwarunkowań wpływających na znalezienie odpowiedniej oferty oraz utrzymanie się na rynku.

Absolwenci będą przygotowani do udzielania wsparcia w zakresie formułowania osobistej strategii podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, tworzenia planów wiążących ścieżkę edukacyjną z obraną drogą kariery, powiązanych z samodzielną analizą własnego potencjału i umiejętnością wyznaczania celów oraz podejmowania konkretnych działań prowadzących do ich osiągnięcia.

Słuchacze będą mogli wytyczyć ścieżki prowadzące do profesjonalnego doradztwa edukacji 
i kariery, a także zaplanować rozwój własnej kariery doradcy.

Studia są skierowane do osób zainteresowanych tematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym szczególnie do:

 • nauczycieli, pedagogów, pracowników różnych instytucji edukacyjnych,
 • pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz innych instytucji rynku pracy,
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej, gminnych centrów informacji,
 • osób zainteresowanych pracą na stanowisku doradcy zawodowego w projektach finansowanych z funduszy europejskich.

Studia umożliwiają

podjęcie zatrudnienia we wszelkiego rodzaju placówkach oferujących zatrudnienie w charakterze doradcy edukacyjno-zawodowego: szkołach, poradniach, urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach zajmujących się wspieraniem ludzi potrzebujących pomocy w planowaniu kariery, ustawicznego kształcenia i godzenia planów osobistych z satysfakcją zawodową.

Rekrutacja

Zapisy

do 20-10-2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • ankieta osobowa/podanie którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Chodkiewicza 30, pok. 125
85-064 Bydgoszcz

Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego
 2. Psychologiczne podstawy rozwoju człowieka - implikacje w doradztwie edukacyjno-zawodowym
 3. Rynek pracy - trendy i uwarunkowania
 4. Prawne aspekty doradztwa edukacyjno-zawodowego
 5. Etyka w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego
 6. Planowanie i rozwój kariery edukacyjno-zawodowej
 7. Techniki i narzędzia pracy doradcy edukacyjno-zawodowego
 8. Metodyka doradztwa grupowego
 9. Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego
 10. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 11. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego

Program studiów podyplomowych spełnia wskazania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w zakresie programu studiów podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego . Program uwzględnia również międzynarodowe kompetencje doradcy określone w dokumencie “International competencies for educational and vocational guidance practitioners”, a także jest zgodny z założeniami modelu kształcenia doradców kariery promowanym przez CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) .