Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Katedra Prasoznawstwa i Informatologii
Kierownik dr Katarzyna Domańska.
Czas trwania 3 semestry
Liczba słuchaczy 25
Koszt uczestnictwa 1650 złotych za semestr.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Ewa Parszyk
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Katedra Prasoznawstwa i Informatologii
Tel. (52) 32 66 437
email: kabib@ukw.edu.pl

Studia dają kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych oraz przygotowują do pracy w bibliotekach resortu edukacji narodowej i bibliotekach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne.

Duża część zajęć odbywa się w specjalistycznej pracowni komputerowej. Program obejmuje zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, jak również pracę z programami z stosowanymi w bibliotekach szkolnych: MAK+, MOL, SOWA.

Rekrutacja

Zapisy

do 15.10.2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kwestionariusz osobowy
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Katedra Prasoznawstwa i Informatologii
ul. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Wstęp do bibliotekarstwa
 2. Historia książki i bibliotek
 3. Gromadzenie i przechowywanie zbiorów
 4. Opracowanie zbiorów
 5. Organizacja i zarządzanie informacją
 6. Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji
 7. Źródła informacji
 8. Metodyka bibliografii
 9. Literatura dla dzieci i młodzieży
 10. Marketing w bibliotece
 11. Komputeryzacja procesów bibliotecznych
 12. Internet w edukacji szkolnej
 13. Biblioterapia
 14. Biblioteki w Unii Europejskiej
 15. Informacja regionalna
 16. Media w dydaktyce
 17. Informacja naukowa
 18. Seminarium

Program zajęć obejmuje 350 godzin dydaktycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej powinien:

 • posiadać ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
 • znać metody i techniki stosowane w procesach informacyjno - bibliotecznych,
 • posiadać umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji,
 • znać metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji,
 • umieć promować działalność biblioteczną, informacyjną oraz z zakresu czytelnictwa,
 • znać prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne.

Podstawowym zadaniem tego kierunku jest przygotowanie absolwentów do zaspakajania potrzeb związanych z wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji wszelkim grupom społecznym, zapewnienie powszechnego dostępu do informacji, zapewnienie transmisji informacji między jej wytwórcą i odbiorcą. Absolwent powinien znać podstawowe zasady ochrony prawa własności informacji, prawa autora do jego dzieła, prawa użytkownika do prywatności.

Zadania te mają być realizowane za pomocą rozmaitych form działania, które składają się m.in. z:

 • rozpoznania potrzeb informacyjnych,
 • tworzenia zasobów informacji,
 • projektowania i wykorzystywania metod i narzędzi ich organizacji,
 • opracowania i udostępniania informacji w różnych typach środowiska informacyjnego np. w: bibliotekach, ośrodkach i działach informacji różnych instytucji i organizacji oraz w komputerowych sieciach informacyjnych.

Zarządzając zasobami informacji absolwent ma posługiwać się szeroką gamą rozmaitych nośników: od manuskryptów, starodruków, współczesnych książek i czasopism, po mikroformy, CD-ROMy, dokumenty multimedialne, hiperteksty i komputerowe bazy danych.
Absolwent powinien mieć umiejętności przydatne w stosowaniu tzw. e-CultureNet poprzez poznanie technik digitalizacji czy zarządzania biblioteką cyfrową i jej zawartością.

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent powinien być przygotowany do pracy we wszystkich typach bibliotek, ośrodkach i centrach różnego typu informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, a także w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Pobierz pliki