Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Inżynierii Materiałowej UKW
Kierownik dr Z. Dziamski
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 15
Koszt uczestnictwa
2.000 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub 1 semestr całość , 2 semestr w dwóch ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego
Kontakt Sekretariat Instytut Inżynierii Materiałowej UKW
ul. Chodkiewicza 30 blok B, pokój nr 33
insttech@ukw.edu.pl

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych, osób chcących przygotować się do pracy w służbie BHP, pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy a także osób, które pragną specjalizować się w tej dziedzinie.

Absolwent studiów podyplomowych w myśl paragrafu 4 ust. 2. pkt.2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2467 i 2468) uzyska uprawnienia starszego inspektora ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rekrutacja

Zapisy

od 20.06.2022 do 15.09.2022

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa - wydruk z systemu rejestracji internetowej https://irka.ukw.edu.pl/)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższch lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu
 • dowód wniesienia opłaty za studia - z chwilą uruchomienia kierunku
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej UKW,
ul. Chodkiewicza 30 blok B, pokój nr 33
Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

Na program studiów składa się 17 przedmiotów (modułów) rozłożonych na 2 semestry.

W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zapoznać się z następującymi zagadnieniami: prawną ochroną pracy, nadzorem państwowym nad warunkami pracy, jak i zadaniami służby BHP wraz z dokumentacją, elementami ergonomii w zakresie kształtowania warunków pracy, czynnikami środowiska pracy, wypadkami przy pracy i ich kwalifikacją, chorobami zawodowymi i ich profilaktyką, bezpieczeństwem maszyn i urządzeń oraz środkami ochrony indywidualnej.

Semestr drugi obejmuje kilka grup tematycznych takich jak: organizacja i metodyka szkoleń dla wszystkich grup zawodowych, ocena ryzyka zawodowego środowiska pracy, zarządzanie bezpieczeństwem pracy oraz kontrola i audyt, narzędzia informatyczne i ich bezpieczeństwo a także ratownictwo przedmedyczne i bezpieczeństwo ppoż. W programie studiów uwzględniono także obowiązek realizacji po pierwszym semestrze 60 godzin praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie lub zakładzie pracy, w których działa służba BHP. Całość problemów realizowanych w poszczególnych semestrach zwieńczona jest obowiązkiem opracowania i złożenia przez studenta pracy dyplomowej.

Informacja dodatkowe

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP, jak i podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w ww. wymienionych służbach z zakresu między innymi:

 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • oceny ryzyka zawodowego
 • analizy wypadków przy pracy i ich profilaktyką
 • występowania zagrożeń w środowisku pracy
 • prowadzenia kontroli i audytu
 • szkoleń pracowników wszystkich szczebli
 • prowadzenia dokumentacji w zakresie BHP oraz wykorzystania technik komputerowych

Studia umożliwiają praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu BHP, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

Program studiów realizują wykładowcy i specjaliści z poszczególnych dziedzin. Są to pracownicy naukowi Instytutu Techniki, a także specjaliści innych instytucji państwowych takich jak: PiP, PSP, Policja, współpracujący z organizatorem przy realizacji programu studiów. 

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • aktywny udział w zajęciach dydaktycznych
 • zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń wymaganych programem studiów
 • zaliczenie 60 godzin praktyki zawodowej potwierdzonej dokumentacją „Dziennika praktyk”
 • opracowanie i złożenie pracy dyplomowej

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w salach wykładowych i laboratoriach Instytutu Inżynierii Materiałowej UKW.

Terminy zjazdów zostaną podane we wrześniu 2022 r.

Pobierz pliki