Asystent Osoby Starszej

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Kierownik dr Iwona Mandrzejewska-Smól
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 20
Koszt uczestnictwa 1400 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

dr Iwona Mandrzejewska-Smól
tel. 52 34 19 323
e-mail iwonman@ukw.edu.pl

mgr Justyna Kwiatkowska
tel. 52 34 19 314
e-mail psychped@ukw.edu.pl

Studia Podyplomowe Asystent Osoby Starszej mają na celu upowszechnienie kreatywnego podejścia do aktywizacji osób w wieku senioralnym, optymalnie wykorzystującego potencjał i potrzeby tych osób.

Studia są skierowane do:

Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, a w szczególności do absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia, polityka społeczna, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, fizjoterapia, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, kultura fizyczna i innych kierunków, jak również do pracowników instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz osób zajmujących się w codziennej pracy osobami starszym lub zamierzających pracować z tą grupą społeczną między innymi w ich środowisku domowym, w instytucjach pomocy społecznej lub rozpocząć własną działalność w charakterze doradców, asystentów w wymiarze organizacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i usługowym.

Studia umożliwiają:

Po ukończeniu studiów Słuchacz nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ponownym włączaniu ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2018

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • ankieta osobowa/podanie którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Chodkiewicza 30, p. 125
85-064 Bydgoszcz
Justyna Kwiatkowska
e-mail psychped@ukw.edu.pl
Tel: (52) 341 93 14
fax: (52) 360 83 86
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

Program studiów składa się z dwóch modułów o współzależnych celach. Czas trwania modułów jest zbliżony i podzielony na 2 semestry. Pierwszy moduł o charakterze teoretycznym trwa 130 godzin, a drugi – poświęcony metodyce wspierania rozwoju osób starszych – 125 godzin.

Program studiów podyplomowych „Asystent Osoby Starszej” stanowi inspirację do wypracowania własnych sposobów wspierania oraz aktywizowania osób starszych pozostawiając w tym zakresie wybór ich uczestnikom.

Moduł 1. PODSTAWY TEORETYCZNE OKRESU STARZENIA SIĘ I STAROŚCI

 1. Podstawy gerontologii społecznej
 2. Fizjologia procesu starzenia się
 3. Psychologia okresu późnej dorosłości
 4. Prawne aspekty wzmacniania podmiotowości i aktywności seniorów
 5. System instytucjonalnej opieki i pomocy społecznej dla seniorów w Polsce i UE
 6. Diagnoza potrzeb osób starszych
 7. Doradztwo dla osób w okresie późnej dorosłości
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 45+

Moduł 2. METODYKA WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB W WIEKU PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI

 1. Podstawy coachingu emerytalnego
 2. Animacja społeczno-kulturalna osób w wieku senioralnym
 3. Aktywizacja edukacyjno-oświatowa seniorów
 4. Podstawy arteterapii osób starszych
 5. Profilaktyka zdrowotna schorzeń wieku starczego i chorób cywilizacyjnych
 6. Podstawy dietetyki i aktywności ruchowej osób starszych
 7. Metodyka pracy wspierająco-aktywizującej osoby starsze
 8. Aktywizacja zawodowa osób starszych
 9. Organizacja i podstawy opieki oraz rehabilitacji seniorów
 10. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 11. Praktyka