Administracja i Zarządzanie

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Prawa I Ekonomii
Kierownik dr hab Janusz Wiśniewski, prof. nadzw.
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 60
Koszt uczestnictwa 1800 złotych za semestr. (25% zniżki dla absolwentów UKW).
Bez opłaty rekrutacyjnej Bez opłaty za egzamin dyplomowy.
Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty bez odsetek (w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego)
Kontakt

Ewa Leszczyńska
Sekretariat IPiE
Bydgoszcz, Plac Weyssenhoffa 11
tel. (52) 34-19-001
email: leszcz@ukw.edu.pl

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania - skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły studia wyższe i chcą poszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę, mają szansę awansu zawodowego lub chciałyby w przyszłości zmienić pracę. Dlatego też uczestnikami studiów są zarówno pracownicy administracji różnych szczebli, jak również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a także absolwenci studiów wyższych, którzy nie podjęli jeszcze pracy zawodowej

Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych gałęzi prawa w tym prawa administracyjnego, gospodarczego, prawa pracy. Potrafi samodzielnie dotrzeć do interesujących go uregulowań prawnych, posiada umiejętności posługiwania się przepisami i interpretowania ich. Zna zasady pracy w organach administracji i innych instytucjach państwowych i niepaństwowych.

Rekrutacja

Rozpoczęcie rekrutacji 07 lipca 2022
Zakończenie rekrutacji 30 września 2022
Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • 1 zdjęcie
 • ankieta osobowa/podanie, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie irka.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat IPiE
Bydgoszcz, Plac Weyssenhoffa 11
tel. (52) 34-19-001
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Postępowanie administracyjne: I postępowanie administracyjne: zagadnienia ogólne; zasady ogólne postępowania adm.; czynności techniczne postępowania; dowody i postępowanie dowodowe; zawieszenie i umorzenie postępowania adm.; II Postępowanie sądowo-administracyjne: zagadnienia ogólne; skarga i wniosek do sądu adm.; rodzaje postępowań przed sądem adm.; orzeczenia sądu. Adm.; środki odwoławcze
 2. Prawo administracyjne – definicje adm.; publicznej; podstawowe funkcje adm.; pojęcie i podział prawa adm.; Zasady prawa adm.; stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna; źródła prawa adm. – ich promulgacja; prawne formy działania adm. Publicznej;
 3. Finanse publiczne – wyjaśnienie pojęć i zagadnień z zakresu finansów publicznych; podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego; prawo zamówień publicznych
 4. Prawo gospodarcze i polityka gospodarcza - relacje państwo-gospodarka, postrzegane przez pryzmat konstytucyjnych zasad ustrojowych; podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; istota wolności gospodarczej; instytucje rynku kapitałowego; prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego; pojęcie prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych; struktura podmiotowa polskiej gospodarki.
 5. Zarządzanie w organizacji non-profitowej - egzamin
 6. Wybrane zagadnienia samorządu terytorialnego - zaliczenie
 7. Elementy psychologii zarządzania - zaliczenie
 8. Prawo ochrony środowiska –  Prawne podstawy ochrony środowiska: międzynarodowe i europejskie prawo ochrony środowiska; prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce; prawnoustrojowe podstawy ochrony środowiska w Polsce; aspekt gospodarczy i sanitarny prawnej ochrony środowiska; prawna ochrona przyrody
 9. Prawo pracy - Zasady prawa pracy; stosunek pracy – pojęcie; umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy; rodzaje umowy o pracę; ustanie umownego stosunku pracy; zmiana umownego stosunku pracy; czas pracy – pojęcie; wynagrodzenie za pracę; urlopy pracownicze; szczególna prawna ochrona wynagrodzenia za pracę; elastyczne formy zatrudnienia: praca tymczasowa, telepraca; mobbing.
 10. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – zakres postępowania upadłościowego; podstawy ogłoszenia upadłości; sąd upadłościowy; ogłoszenie upadłości: środki odwoławcze, postępowanie zabezpieczające; skutki ogłoszenia upadłości; postępowanie naprawcze;
 11. Prawo podatkowe – celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami tzw. ogólnej części prawa podatkowego oraz siatką pojęciową charakterystyczną dla tej gałęzi prawa.
 12. Zarządzanie logistyczne
 13. Kontrola administracyjna - pojęcie i znaczenie kontroli administracji; rodzaje kontroli administracji; kryteria kontroli administracji; etapy kontroli administracji; cechy dobrej kontroli administracji;
 14. Cywilno-prawne problemy obrotu nieruchomościami – zaliczenie
 15. Egzekucja sądowa i administracyjna – wszczęcie egzekucyjne; organy egzekucyjne; rodzaje egzekucji; zawieszenie egzekucji; umorzenie egzekucji;
 16. Audyt wewnętrzny – analiza i kontrola działalności operacyjnej przedsiębiorstwa; prawne regulacje audytu wewnętrznego w Polsce powiązania między audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym; zakres zastosowań audytu wewnętrznego; Standardy audytu wewnętrznego; zasady organizacji prac audytorskich; badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych – audyt zewnętrzny.
 17. Spółki prawa handlowego – podział spółek prawa handlowego; różnice między spółkami osobowymi a kapitałowymi; pojęcia: firma, prokura, Krajowy Rejestr Sądowy; spółki osobowe: specyfika, rodzaje; spółki kapitałowe: specyfika, rodzaje;
 18. Seminarium dyplomowe – zaliczenie

Pobierz pliki