Wczesna edukacja

Informacja o kierunku

Organizator Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,
Instytut Pedagogiki
Kierownik dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw.
Czas trwania 3 semestry
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i w niedziele
w godz. 9.00-18.00
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 1400 zł  za semestr
Słuchacze studiów podyplomowych wnoszą opłaty za semestr jednorazowo albo w czterech równych ratach w trakcie trwania semestru.
Kontakt

Barbara Sułkowska,
pok. 122
tel. (52) 34 19 374
e-mail sulko@ukw.edu.pl

dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx,  prof. nadzw.
pok. 114 (pawilon)
tel. (52) 341 93 00,
email annabryx@ukw.edu.pl

Studia mają charakter kwalifikacyjny, mają profil poznawczo-kompetencyjny. 

Studia Podyplomowe Wczesnej Edukacji przeznaczone są dla czynnych nauczycieli, absolwentów studiów I i II stopnia, kierunków pedagogicznych w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna, chcących zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela I etapu kształcenia: klasy I-III i nauczania w przedszkolu; zgodnego ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ogłoszonymi w Zarządzeniu Ministra z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią słuchaczom nabycie uprawnień do nauczania na I etapie kształcenia poprzez teoretyczne i praktyczne przygotowanie ich do zintegrowanego kształcenia realizowanego w tych klasach. Program umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji narodowej.

Rekrutacja

Zapisy

do 07-10-2018

Wymagane dokumenty
 • podanie
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu
 • ksero dowodu osobistego  
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
p. Barbara Sułkowska, p. 122
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Program przedmiotowy

 1. Podstawy języka polskiego dla nauczycieli wczesnej edukacji
 2. Podstawy matematyki dla nauczycieli wczesnej edukacji
 3. Podstawy przyrody dla nauczycieli wczesnej edukacji
 4. Literatura dla dzieci
 5. Pomiar dydaktyczny i ocenianie we wczesnej edukacji
 6. Projektowanie edukacyjne
 7. Trening twórczości i aktywne metody pracy
 8. Emisja głosu
 9. Pedagogika wczesnoszkolna
 10. Pedagogika przedszkolna
 11. Metodyka wczesnych lat nauczania
 12. Metodyka edukacji polonistycznej
 13. Metodyka edukacji matematycznej
 14. Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
 15. Metodyka edukacji muzycznej
 16. Twórczość dziecięca z metodyką edukacji plastycznej
 17. Metodyka edukacji technicznej
 18. Metodyka edukacji ruchowej i promocja zdrowia
 19. Seminarium dyplomowe
 20. Praktyka