Profilaktyka i Socjoterapia

Informacja o kierunku

Organizator Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną 
Kierownik dr Wioletta Junik
Czas trwania 3 semestry
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w soboty i w niedziele od 9.00 do 18.00 (wyjątek stanowią zajęcia treningowe i warsztatowe 30 i 40 godzinne, które trwaja 3 lub 4 dni).
Liczba słuchaczy 40 (nie mniej niż 15)
Koszt uczestnictwa 1550 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Ewa Chełmińska - Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii, 
ul. Chodkiewicza 30 p.128
tel. (52) 341 92 78
e-mail ewachelm@ukw.edu.pl

Wioletta Junik – Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną, 
ul. Powstańców Wlkp 2 p. 4
tel. (52) 321 61 66 w.26
e-mail wjunik@ukw.edu.pl

Przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań z zakresu wczesnej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (w tym profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań problemowych np. agresja, problemy w szkole, wykroczenia) oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z grup zwiększonego i wysokiego ryzyka poprzez wzbogacanie i integrowanie wiedzy naukowej z doświadczeniem praktycznym oraz rozwojem osobistym słuchaczy.

Zadania podejmowane w trakcie nauki:

 • zdanie egzaminów i uzyskanie wymaganych zaliczeń z przedmiotów objętych planem studium, 
 • przeprowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych według programu „Spójrz inaczej” pod superwizją trenera i grupy,
 • przygotowanie pracy będącej autorskim projektem działań socjoterapeutycznych i samodzielne poprowadzenie według tego projektu grupy socjoterapeutycznej pod superwizją,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Rodzaj studiów:  kwalifikacyjne

Obszar kształcenia, w którym prowadzone są studia:  nauki społeczne

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających tym studiom podyplomowym:  62 pkt

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Chodkiewicza 30 p.128
Ewa Chełmińska
e-mail ewachelm@ukw.edu.pl
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Ramowy program przedmiotowy

Wykaz zajęć i tematyka podejmowana na wykładach i ćwiczeniach:

 1. Psychologiczne koncepcje rozwoju człowieka - wykład 10 godzin: pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej; rodzaje i natura zmian rozwojowych – modele; mechanizmy zmian rozwojowych.
 2. Trening interpersonalny - laboratoria 40 godzin: integracja grupy, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, otwartości i empatii oraz wspieranie procesu tworzenia się struktury grupowej; uświadamianie i rozumienie własnych tendencji do podejmowania ról w grupie, wchodzenia w koalicje i podgrupy; autoprezentacje; ujawnianie struktury grupy; poszerzanie samoświadomości na temat własnej pozycji wobec innych, systemów obronnych, własnych sposobów wyrażania agresji oraz reakcji na stres; wyrażanie uczuć, myśli, akceptacji wobec innych oraz ich wspieranie, pomaganie  poprzez stosowanie aktywnego słuchania. Stosowanie technik definiowania problemu interpersonalnego i planowania rozwiązań.
 3. Trening umiejętności wychowawczych - laboratoria 30 godzin: budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie; warunki efektywnej komunikacji interpersonalnej; bariery komunikacyjne; język akceptacji; komunikacja niewerbalna; werbalne i niewerbalne wyrażanie emocji i uczuć; techniki aktywnego słuchania; diagnozowanie i rozumienie potrzeb wychowanka; autodiagnoza umiejętności wychowawczych; nawiązywanie kontaktu z wychowankiem w sytuacjach trudnych.  Asertywność w pracy wychowawczej.
 4. Diagnoza zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży - wykład 10 godzin, konwersatoria 10 godzin: diagnoza pedagogiczna środowiska; pomiar warunków życia dzieci i młodzieży w rodzinie i w instytucjach wspomagających i kompensujących zaburzenia rozwoju; metody i techniki stosowane w diagnostyce pedagogicznej; zaburzenia procesu socjalizacji; diagnoza sytuacji dziecka z rodziny z problemem alkoholowym; wybrane sposoby wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.
 5. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej - wykład 10 godzin: pojęcie zdrowia psychicznego; psychologia zdrowia dziedzina badań i zastosowań praktycznych; stres; uzależnienie i współuzależnienie – leczenie i rehabilitacja; formy terapii psychologicznej; podejścia terapeutyczne.
 6. Warsztat pracy z grupą - laboratoria 30 godzin: podstawowe zagadnienia pracy z grupą (cechy efektywnej grupy, rodzaje grup, cele i reguły w pracy grupowej, spójność grupy); budowanie bezpieczeństwa w grupie; pogłębianie otwartości w grupie; podejmowanie ról grupowych związanych z: zadaniami, kontaktami interpersonalnymi, utrudnianiem dobrego funkcjonowania grupy; grupowe podejmowanie decyzji. trenowanie umiejętności współdziałania; rozumienie istoty konfliktów między ludźmi i opracowanie różnych metod radzenia sobie z nimi; zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie i ich eliminowanie.
 7. Problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - wykład 10 godzin, konwersatoria 20 godzin: zagrożenia  i wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; rodzina funkcjonalna jako system; dysfunkcjonalność rodziny jako pokoleniowy proces; rodzina z problemem alkoholowym; rozwój i realia systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej w tym rodzinie z problemem alkoholowym - koncepcje i modele pomocy; wybrane zagadnienia przygotowywania pedagogów do pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych; diagnoza rozwoju psychospołecznego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dynamika rodziny alkoholowej, Alkoholowy Zespół Płodowy; Przemoc w rodzinie
 8. Warsztat socjoterapeutyczny - laboratoria 20 godzin: projektowanie zajęć socjoterapeutycznych, ćwiczenie stosowania metody socjoterapii,
 9. Teorie socjalizacji i ich pedagogiczne implikacje - wykład 10 godzin: psychologiczne, socjologiczne i integracyjne teorie socjalizacji, pomyślna i niepomyślna socjalizacja; teorie, metody diagnozowania przebiegu i rezultatów socjalizacji; projektowanie działań edukacyjnych służących interwencji w procesy socjalizacji; tożsamość rezultat rozwoju w adolescencji.
 10. Wczesna profilaktyka uzależnień w grupach dzieci i młodzieży - wykład 10 godzin, konwersatoria 60 godzin:obszary oddziaływań profilaktycznych, strategie działań profilaktycznych; rekomendowane programy profilaktyczne adresowane  do dzieci, młodzieży i dorosłych; wybrane problemy badania skuteczności oddziaływań profilaktycznych; nabywanie kompetencji psychospołecznych do realizacji programu wychowawczo –profilaktycznego „Spójrz inaczej” autorstwa E. Czemierowskiej , A. i T. Kołodziejczyk
 11. Budowanie programów wychowawczo-profilaktycznych - konwersatoria 15 godzin: projektowanie diagnozy grupy i uczestników; normy grupowe; plan wychowawczo - profilaktyczny, naukowe standardy konstruowania programów wychowawczo - profilaktycznych; ewaluacja oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych.
 12. Seminarium dyplomowe - 15 godzin
 13. Praktyka socjoterapeutyczna - 50 godzin

Łącznie: 350 godzin

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studium ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska socjoterapeuty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, w szkołach oraz w innych instytucjach działających w środowisku lokalnym a także do zajmowania stanowisk utworzonych do realizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (np. jako gminny, miejski czy wojewódzki pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi). Kompetencje absolwenta są wynikiem wzbogacania i integrowania wiedzy naukowej z doświadczeniem praktycznym oraz własnym rozwojem osobistym.

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe Profilaktyki i Socjoterapii?

Nawarstwiające się problemy społeczne generują zapotrzebowanie na specjalistów do spraw rozwiązywania problemów społecznych poprzez wielopoziomowe oddziaływania profilaktyczne oraz specjalistów do spraw pomocy rodzinie zagrożonej a zwłaszcza dzieciom i młodzieży wychowujących się w takich środowiskach. 

 • Dlatego słuchacze rozwijają swoje zawodowe kompetencje w oparciu o najnowszą wiedzę naukową z zakresu psychologii i pedagogiki społecznej, której dostarczają specjaliści będący nauczycielami akademickimi i praktykami zatrudnionymi w szkołach i poradniach psychologiczno - pedagogicznych.
 • Kształcenie odbywa się zarówno poprzez tradycyjne formy jak: wykłady, konwersatoria, seminaria jak i laboratoria o charakterze treningowym i warsztatowym oraz praktycznym, co zapewnia możliwość natychmiastowego weryfikowania zdobytej wiedzy i umiejętności pod superwizją prowadzącego i grupy w środowisku naturalnym i laboratoryjnym. 
 • Nad rozwojem osobistym, stanowiącym podstawę rozwoju zawodowego specjalisty profilaktyka, socjoterapeuty, czuwa 5 trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, będących jednocześnie nauczycielami akademickimi i wykładowcami na studiach.

Pobierz pliki