Nauczycielskie Kwalifikacyjne

Informacja o kierunku

Organizator Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
Kierownik dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW
Czas trwania 3 semestry
Liczba słuchaczy 20
Koszt uczestnictwa 1250 złotych za semestr.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, pok. 23 (II pietro)
tel.(52) 321-31-81
sekret1@ukw.edu.pl

Podyplomowe Studia Nauczycielskie Kwalifikacyjne przygotowują do nauczania języka polskiego/historii na III i IV etapie edukacyjnym absolwentów studiów licencjackich kontynuujących studia drugiego stopnia na UKW (w zakresie filologii polskiej bądź historii; posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania na II etapie edukacji oraz bez przygotowania pedagogicznego).

Adresaci studiów: studenci studiów drugiego stopnia kierunków filologia polska i historia.

Rekrutacja

Zapisy

do 15-09-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, pok. 23  (II pietro)
tel.(52) 321-31-81
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Program przedmiotowy

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenie odbywa się w ramach modułu 2 i 3 realizowanych w zakresie dwóch komponentów:

 • Moduł 2: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym,
 • Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym.

Kształcenie na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych obejmuje teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego/historii na III i IV etapie edukacyjnym w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym (w ramach wymaganej w standardach ministerialnych liczby godzin) oraz przygotowanie praktyczne.

Realizowane przedmioty:

 • Blok psychologiczno-pedagogiczny w tym: pedagogika i psychologia*
 • Pedagogika na III i IV etapie edukacji
 • Psychologia na III i IV etapie edukacji
 • Podstawy dydaktyki*
 • Dydaktyka literatury i języka polskiego/historii
 • Emisja głosu*
 • Praktyki śródroczne psychologiczno-pedagogiczna oraz przedmiotowo-dydaktyczne

*przedmioty dodatkowe dla osób bez przygotowania pedagogicznego

 W ramach praktycznego przygotowania do zawodu nauczyciela studenci Podyplomowych Studiów Nauczycielskich Kwalifikacyjnych odbywają praktyki równoległe z teoretycznym przygotowaniem dydaktycznym w formie warsztatów (m. in. z zakresu surdopsychologii i surdopedagogiki, tyflopsychologii i tyflopedagogiki) oraz hospitacji zajęć przedmiotowych, a także praktyki indywidualne realizowane w wybranych przez studentów szkołach zgodnie z wymogami programów praktyk zawodowych.