Logopedia z Emisją Głosu

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierownik dr Ewa Danek
Czas trwania 4 semestry
Liczba słuchaczy do 60
Koszt uczestnictwa

Studia 4 - semestralne:
I – III semestr – 1700 zł za każdy semestr
IV semestr – 1850 zł.

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Kontakt

Joanna Ziętarska (asystent kierownika studiów)
Sekretariat Instytutu Psychologii
ul. Staffa 1
tel. 52 3708402
e-mail: psyche@ukw.edu.pl
dr Ewa Danek -  kierownik studiów

IV dodatkowy (uzupełniający) semestr Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu

SEMESTR IV dodatkowy (uzupełniający) przewidziany jest dla absolwentów poprzednich edycji Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu (trzysemestralnych) ukończonych na UKW oraz trzysemestralnych podyplomowych studiów z zakresu logopedii ukończonych na innych uczelniach (przy jednoczesnym uzupełnieniu za dodatkową opłatą różnic programowych). W przypadku absolwentów studiów podyplomowych innych uczelni o przyjęciu na studia w ramach IV semestru każdorazowo decyduje Kierownik Studiów Podyplomowych Logopedii z Emisją Głosu, po analizie programu ukończonych wcześniej studiów podyplomowych i możliwości realizacji przedmiotów wynikających z różnic programowych.

Cele i zadania

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy. 

Studia kształcą umiejętność emisji głosu, co ma kluczowe znaczenie w zawodzie nauczyciela i logopedy, ze względu na ochronę zdrowia własnego jak i wymagania MENiS. Absolwenci będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi.

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych magisterskich oraz zawodowych, którzy kończą studia II stopnia (zaliczyli pierwszy rok). Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały osoby, których charakter studiów jest zgodny z tematyką studiów podyplomowych, a więc filologie, pedagogika, psychologia.

Studia nadają nowe kwalifikacje.  Absolwenci kierunków pedagogicznych po ukończeniu studiów mogą zająć m.in. stanowisko nauczyciela logopedy, pozostałe osoby mogą ubiegać się o takie stanowisko po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych.  

Rekrutacja

Zapisy

do 15-09-2019

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Instytutu Psychologii
ul. Staffa 1, pok. 3
tel. 52 3708402

Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

 

Ramowy program przedmiotowy

Studia trzysemestralne:

 1. Psychologia kliniczna z elementami psychologii rehabilitacyjnej
 2. Pedagogika specjalna
 3. Wstęp do logopedii
 4. Afazja – diagnoza i terapia
 5. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 6. Fonetyka i fonologia języka polskiego
 7. Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
 8. Kultura żywego słowa z elementami retoryki
 9. Foniatria z elementami higieny głosu
 10. Neurologia i psychiatria dziecięca
 11. Emisja głosu
 12. Arteterapia
 13. Warsztaty terapii zajęciowej
 14. Logopeda w szkole
 15. Surdologopedia
 16. Oligofrenologopedia
 17. Ortodoncja
 18. Logorytmika
 19. Warsztat pracy logopedy
 20. Praca indywidualna z uczniem
 21. Wykład monograficzny
 22. Seminarium dyplomowe

Studia czterosemestralne:

 1. Psychologia kliniczna z elementami psychologii rehabilitacyjnej
 2. Pedagogika specjalna
 3. Wstęp do logopedii
 4. Afazja-diagnoza i terapia 
 5. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 6. Fonetyka i fonologia języka polskiego
 7. Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
 8. Kultura żywego słowa z elementami retoryki
 9. Foniatria z elementami higieny głosu
 10. Neurologia i psychiatria dziecięca
 11. Emisja głosu
 12. Arteterapia
 13. Warsztaty terapii zajęciowej
 14. Logopeda w szkole
 15. Surdologopedia
 16. Oligofrenologopedia
 17. Ortodoncja
 18. Logorytmika
 19. Warsztat pracy logopedy
 20. Praca indywidualna z uczniem
 21. Wykład monograficzny
 22. Neuropsychologia
 23. Neurologopedia
 24. Rehabilitacja zaburzeń głosu
 25. Podstawy terapii jąkania
 26. Wczesna diagnostyka i interwencja logopedyczna
 27. Autokorekta
 28. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 29. Glottologopedia
 30. Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami mowy
 31. Komunikacja interpersonalna
 32. Seminarium dyplomowe

Czwarty (dodatkowy semestr):

 1. Neuropsychologia
 2. Neurologopedia
 3. Rehabilitacja zaburzeń głosu
 4. Podstawy terapii jąkania
 5. Wczesna diagnostyka i interwencja logopedyczna
 6. Autokorekta
 7. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 8. Glottologopedia
 9. Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami mowy
 10. Komunikacja interpersonalna

Pobierz pliki