Historia i Społeczeństwo

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,
Wydział Humanistyczny
Kierownik dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. nadzw.
e-mail zbzyglew@wp.pl
Czas trwania 3 semestry
Zajęcia odbywają się co 3-4 tygodnie w soboty w godz. 8.30-18.30
i w niedziele w godz. 8.30-16.30
Liczba słuchaczy od 20 osób
Koszt uczestnictwa 1250 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt

Sekretariat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
mgr Krzysztof Krawczyk
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 11
tel. (52) 32 59 200
fax: (+48) 52 32 59 227
e-mail historia2@ukw.edu.pl

Po zakończeniu kształcenia w cyklu trzysemestralnym słuchacze studiów powinni:

 • nabyć niezbędne kompetencje, przygotowujące do nowych zadań jakie stoją przed osobami uczącymi "Historii i społeczeństwa", w kontekście wyzwań zreformowanej szkoły;
 • otrzymać podstawowy zakres wiedzy merytorycznej w zakresie prezentowanym w programie studiów, a w szczególności:
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki funkcjonowania człowieka w społeczeństwie od starożytności po czasy współczesne,
  • poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska związane z funkcjonowaniem państw na przestrzeni dziejów,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu przemian cywilizacyjnych w różnych epokach,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu  historii kultury i sztuki,
  • nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu ewolucji ustrojów na przestrzeni dziejów,
  • poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska związane z przemianami społecznymi, politycznymi, kulturowymi i gospodarczych jakie dokonały  w Europie po 1989 r.;
 • otrzymać podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej w zakresie określonym programem, a zwłaszcza:
  • dostosować posiadaną wiedzę z zakresu celów kształcenia, podstaw programowych, programów nauczania do specyfiki przedmiotu,
  • poznać i nabyć umiejętności podejmowania zróżnicowanych działań dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć historii i społeczeństwa (m.in. stosowania metod i technik, środków dydaktycznych itp.),
  • udoskonalić umiejętności korzystania z narzędzi kontroli dokonań uczniowskich i własnych,
  • wykorzystywać w procesie kształcenia historii i społeczeństwa technologie informacyjną,
  • nabyć umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania pożądanych postaw uczniów.

Rekrutacja

Zapisy

do 30-09-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
mgr Krzysztof Krawczyk
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 11
email historia2@ukw.edu.pl
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Program przedmiotowy

 1. Historia cywilizacji śródziemnomorskiej
 2. Historia średniowiecznych państw i społeczeństw
 3. Historia nowożytnych państw i społeczeństw XVI-XVIII w.
 4. Historia państw i społeczeństw XIX i pocz. XX w.
 5. Historia państw i społeczeństw 1918-1945
 6. Historia państw i społeczeństw po 1945 r.
 7. Historii kultury i sztuki
 8. Historia cywilizacji
 9. Podstawy życia społecznego
 10. Przemiany w Polsce i Europie po 1989 r.
 11. Podstawy ustrojowe i instytucjonalne UE
 12. Dydaktyka historii i społeczeństwa
 13. Praktyka
 14. Seminarium dyplomowe

Całkowita liczba godzin zajęć wynosi 385 w tym:

 • wykłady -  140 godzin, co stanowi 36% ogółu zajęć;
 • ćwiczenia/labolatoria/seminaria dyplomowe - 185 godzin, co stanowi 48% ogółu zajęć;
 • praktyka - 60 godzin, co stanowi 16% ogółu zajęć.

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających tym studiom podyplomowym: 91 pkt

Pobierz pliki