Dyplomacja Samorządowa

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Nauk Politycznych,
Wydział Humanistyczny
Kierownik dr Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 1900 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego
Kontakt

mgr Kamila Szatkowska
e-mail polityka@ukw.edu.pl
tel. 052 32-59-230
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 105
85-671 Bydgoszcz

dr Magdalena  Bierzyńska-Sudoł
tel. 663486127

Dyplomacja samorządowa to umiejętność promocji jednostek samorządu terytorialnego (JST), firm, instytucji, Wojska, Policji, Straży Pożarnych, szkół, uczelni, gmin i regionów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, przy wsparciu sieci polskich placówek, dyplomatycznych i konsularnych, środowisk polonijnych oraz wykorzystaniu płaszczyzny Internetu.

Dyplomacja samorządowa staje się innowacyjną formą i narzędziem promocji Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji, firm, banków oraz wielu innych podmiotów. Absolwenci, obok uniwersyteckiego dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, zdobędą kompetencje EKSPERTA, MODERATORA, KOORDYNATORA DYPLOMACJI SAMORZĄDOWEJ.

Studia kierowane są do pracowników JST, instytucji, szkół, firm, urzędów, banków oraz innych podmiotów, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie promocji swojego urzędu, firmy, rozwijać i doskonalić umiejętności reprezentowania jednostki, nawiązywania i utrzymania kontaktów ze środowiskami gospodarczymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi, polonijnymi, mediami oraz tworzenia wizerunku i prestiżu firmy w kraju i za granicą. Zakres tematyczny proponowanych studiów podyplomowych obejmuje m.in. problematykę dotyczącą prawa i marketingu w handlu zagranicznym, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów, negocjacji w biznesie międzynarodowym, protokołu dyplomatycznego i etykiety.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów spotęgują efektywność działań międzynarodowych samorządów, firm, instytucji.

Pracy dyplomowe przygotowane przez słuchaczy zawierać będą wypracowane przez autorów - przedstawicieli poszczególnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, firm, instytucji, szkół, banków precyzyjnie plany przedsięwzięć, stanowiących istotę dyplomacji samorządowej.

Proces realizacji projektów autorskich będzie objęty badaniami pracowników naukowych UKW, a wyniki badań zostaną przedstawione podczas specjalnej konferencji, stanowiącej okazję do wymiany dobrych praktyk.

Program zawierać będzie następujące treści:

 • dyplomacja samorządowa narzędziem promocji JST, firmy, instytucji, uczelni, regionu, Polski,
 • dyplomacja samorządowa jako narzędzie promocji gospodarczej i kulturalnej gminy oraz regionu,
 • wpływ dyplomacji samorządowej na efektywność i rozwój gospodarczy społeczności lokalnych,
 • współpraca samorządów z resortami oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi,
 • internacjonalizacja gospodarki poprzez samorządy jako narzędzie,
 • decentralizacja promocji gospodarczej i kulturalnej – 75% inicjatyw promocyjnych w samorządach.
 • wpisywanie się samorządów w inicjatywy centralne,
 • rola dyplomacji samorządowej i wpływ na wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania lokalnego oraz zdobywania nowych geograficznie kierunków współpracy,
 • metody współpracy zagranicznej samorządów,
 • kierunki geograficzne współpracy międzynarodowej samorządów,
 • strategiczne dziedziny współpracy – gospodarka, edukacja, wymiana młodzieży, kultura,
 • kierunki współpracy na przyszłość, główne trendy:
  • rekomendacje dla samorządów,
  • rekomendacje dla innych podmiotów,
 • dokumenty dotyczące międzynarodowej aktywności władz lokalnych przyjęte przez Radę Europy,
 • zasady Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, uchwalonej przez Radę Europy 15 października 1985 r. i ratyfikowanej przez Polskę w 1993 r.,
 • kontakty zagraniczne jako jeden z podstawowych elementów strategii rozwoju lokalnego (źródło dochodów),
 • wymiana młodzieży, festiwale miast partnerskich, koncerty, sportowe rozgrywki drużyn z partnerskich samorządów – dominujące przykłady współpracy samorządów.
 • metody promocji własnych produktów regionalnych (samorządy już wykonują około 80% promocji Polski za granicą),
 • w dobie Internetu i anonimowości – znacząca rola bezpośrednich kontaktów oraz poznania z autopsji,
 • dlaczego Marka Polska powinna sięgać do dorobku promocyjnego Polski lokalnej i regionalnej,
 • czynniki kształtujące efektywność współpracy międzynarodowej Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych podmiotów,
 • determinanty doboru partnera w kontaktach zagranicznych,
 • zasady umiejscowienia działu współpracy zagranicznej w urzędach, jednostkach, firmach,
 • rola samorządów w różnych relacjach międzynarodowych:
  • spójność,
  • koordynacja,
  • promocja,
  • sieci, zrzeszenia, związki samorządowe,
  • lobbing,
 • kierunki rozwoju dyplomacji samorządowej:
  • geograficzne,
  • tematyczne,
 • rekomendacje dla samorządów, firm, instytucji,
 • rola Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej – pośrednik między MSZ a samorządami, firmami,
 • wymiana dobrych praktyk,
 • rekomendacje dla innych podmiotów,
 • marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno – promocyjnej.
 • Public Relations – skuteczny instrument budowy wizerunku jednostki terytorialnej,
 • Internet jako innowacyjne narzędzie realizacji funkcji marketingowej przez jednostki samorządu terytorialnego, firmy, jednostki.

Rekrutacja

Zapisy

do 15-10-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Instytut Nauk Politycznych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85 – 671 Bydgoszcz
mgr Kamila Szatkowska, pok. 105
tel. 052 32  59  230
email polityka@ukw.edu.pl
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Program przedmiotowy

 1. Negocjacje w biznesie międzynarodowym
 2. Protokół dyplomatyczny, etykieta w administracji i biznesie
 3. Nawiązywanie współpracy gospodarczej i kulturalnej
 4. Organizacja i zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, firmach, instytucjach
 5. Public Relations JST
 6. Jednostki Samorządu Terytorialnego – w relacjach międzynarodowych
 7. Współczesne problemy współpracy międzynarodowej – preferowane kierunki geograficzne
 8. Dobre praktyki w rozwoju dyplomacji samorządowej
 9. Marketing jako narzędzie informacyjno-promocyjne JST
 10. Współczesne przemiany geopolityczne
 11. Promocja produktów regionalnych
 12. Lider regionu
 13. Seminarium dyplomowe