Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne

Informacja o kierunku

Organizator Instytut Nauk Politycznych,
Wydział Humanistyczny
Kierownik dr Sławomir Sadowski.
Czas trwania 2 semestry
Liczba słuchaczy 30
Koszt uczestnictwa 1300 zł za semestr
Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego
Kontakt

mgr Kamila Szatkowska
e-mail polityka@ukw.edu.pl
tel. 052 32-59-230
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, pok. 105
85-671 Bydgoszcz

dr Sławomir Sadowski
tel. 607 944 606, 
e-mail slsadowski@o2.pl

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych oraz zainteresowanych pracą w służbach bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania bezpieczeństwa mieszkańców i instytucji w środowisku lokalnym i regionalnym.W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie rozwiązywać problemy bezpieczeństwa, przed którymi stają współczesne społeczności lokalne i regionalne.  Uczestniczenie w zajęciach  pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ekologicznego, społecznego w skali lokalnej i regionalnej, informacyjnego i telekomunikacyjnego oraz infrastruktury transportowej i łączności. W toku studiów uczestnicy poznają najnowsze systemy zabezpieczeń osób, obiektów i środowisk lokalnych, i regionalnych.

Studia stanowią możliwość doskonalenia kwalifikacji  kadry zarządzającej administracją publiczną, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i lokalnego, przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza:

 • Pracowników zarządzania kryzysowego administracji państwowej i samorządowej,
 • Policjantów, strażaków, pracowników inspekcji i straży państwowych,
 • Żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy zawodowych objętych programem rekonwersji zawodowej,
 • Pracowników komercyjnych firm ochrony mienia i osób
 • Wszystkich, którzy pragną doskonalić kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego.

Rekrutacja

Zapisy

do 15-10-2017

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów Instytut Nauk Politycznych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85 – 671 Bydgoszcz
mgr Kamila Szatkowska, pok. 105
tel. 052 32  59  230
email polityka@ukw.edu.pl
Dodatkowe informacje O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Program przedmiotowy

 1. Bezpieczeństwo lokalne i regionalne w systemie bezpieczeństwa narodowego
 2. Filozofia bezpieczeństwa
 3. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 4. Zintegrowany system ratowniczy w Polsce
 5. Działania psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
 6. Rola mediów regionalnych i lokalnych w sytuacjach kryzysowych
 7. Organizacja bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego w warunkach zagrożeń kryzysowych
 8. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 9. Policja Państwowa, straże, inspekcje państwowe i samorządowe w społecznościach lokalnych i regionalnych
 10. Bezpieczeństwo społeczne
 11. Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne
  • system ratownictwa medycznego w Polsce
 12. Organizacja ochrony przeciwpożarowej
 13. Zarządzanie zagrożeniami powodziowymi
 14. Programowanie zrównoważonego rozwoju w regionie
 15. Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym
 16. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 17. Organizacja i funkcjonowanie służb ochrony osób i mienia
 18. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 19. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 20. Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie potrafił samodzielnie realizować zasady prawne i procedury związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w skali lokalnej i regionalnej. Zdobędzie on wiedzę z zakresu planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach administracyjnych straży, policji, służb inspekcyjnych oraz w przedsiębiorstwach czy organizacjach pozarządowych. Nauczy się racjonalnych i skutecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych.